ЗАТВЕРДЖЕНО

«10» липня 2017 р.

Ректор

_______________  проф. М.М. Корда

      (підпис)

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ЗІ ЗМІНАМИ

до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” в 2017 році

 

 

 

 

Прийнято Вченою радою державного вищого

навчального закладу “Тернопільський державний

медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров’я України”

«____» _____________ 2017 р., протокол № ___

 

 

 

 

 

Тернопіль - 2017

 

Правила прийому зі змінами

до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» в 2017 році

 

Провадження освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, затвердженої наказом МОН від 17.03.2017 року №55-л, наказу МОН від 24.04.2017 року №86-л, акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 8 грудня 2015 року, протоколу № 9/1 від 23 червня 2016 року засідання Ліцензійної комісії МОН України.

Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, наказу МОН України від 24 квітня 2017 року № 637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року за № 646/30514, наказу МОН України від 30 червня 2017 року № 945, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 року за № 813/30681.

 

І. Загальні положення. Організація прийому до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

1.1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця навчання за державним та регіональним замовленням, відповідно до його конкурсного бала;

 

відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її окремі функції в структурному підрозділі вищого навчального закладу або у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу;

 

відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення;

 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;

 

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

 

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

 

закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

 

квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

 

квота-2 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій) в уповноважених вищих навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925;

 

квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним вищим навчальним закладом, або державного замовлення, наданого за кошти місцевого бюджету, яка може бути використана державним вищим навчальним закладом для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в навчальних закладах на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу вищого навчального закладу, структурного підрозділу вищого навчального закладу, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу) для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції;

 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до Умов та Правил прийому до вищого навчального закладу (далі – Правила прийому); конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до Умов (на конкурсній основі);

 

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу;

 

максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;

 

мінімальний обсяг державного замовлення – мінімальна кількість вступників, які можуть бути рекомендовані на відкриту конкурсну пропозицію;

 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

 

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до Умов;

 

право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до Умов;

 

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника;

 

пріоритетність – визначена вступником під час подачі заяв черговість заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням; вищий навчальний заклад в Правилах прийому може передбачати встановлення пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до Умов та Правил прийому;

 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

 

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796;

 

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

 

широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними вищими навчальними закладами широкого обсягу державного замовлення для прийому вступників на місця навчання за державним замовленням на певну спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;

 

широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення – кількість місць на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;

 

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

 

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

 

1.2. Прийом на навчання до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ТДМУ або Університет) здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за спеціальностями 221 Стоматологія, 222 Медицина, 227 Фізична реабілітація, 226 Фармація. Для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра фармацевтичного спрямування здійснюється прийом за спеціальністю 226 «Фармація».  ТДМУ  здійснює прийом на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста як для здобуття ступеня бакалавра, так і ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 226 «Фармація, промислова фармація».

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

1.3. Для здобуття ступенів вищої освіти до ТДМУ приймаються (додатки 1,3,4):

– особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра фармацевтичного спрямування за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація (денна та заочна форми навчання на 1 курс);

– особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста фармацевтичного спрямування – для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація» (денна та заочна форми навчання на 2 курс);

– особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування – для здобуття ступеня магістра медичного спрямування;

особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;

– особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста медичного спрямування (додаток 3) – для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань. Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

– особи, які здобули ступінь бакалавра за напрямом підготовки 6.120101 «Сестринська справа», спеціальністю 223 Медсестринство  або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за галуззю знань «Медицина» – для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 223 Медсестринство на перший курс. Прийом на основі освітнього ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (див. додаток 4). Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

– для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (див. додаток 3). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

– для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання) на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю медичного спрямування, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Формою додаткового вступного випробування є співбесіда. Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

– для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання) на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на основі ступеня бакалавра фармацевтичного спрямувань за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра ТДМУ за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» на перший курс (зі скороченим терміном навчання) приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

– для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання) на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста). Формою додаткового вступного випробування є співбесіда. Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

– для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» або 227 «Фізична реабілітація» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил та у відповідності до «Положення про прийом на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за галуззю знань  1202 Медицина, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» або 227 «Фізична реабілітація» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу» осіб, які здобули ступінь молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста за галуззю знань Медицина. Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

– для здобуття ступеня вищої освіти освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» приймаються на перший курс особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) за іншою спеціальністю на основі фахового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста, магістра). Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

– особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія на перший курс. Прийом на основі освітнього ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (див. додаток 4). Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

 

ТДМУ зараховує зазначені в розділі категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI та пунктом 8.1 розділу VІІІ цих Правил.

1.4. Для здобуття ступенів вищої освіти до ТДМУ приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.

ТДМУ приймає на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування  у відповідності до затверджених окремим додатком Правил прийому в аспірантуру.

1.5. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на другий курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) за іншою спеціальністю особи приймаються на другий курс (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).

1.6. Особливості прийому до Університету осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.

1.7. Особливості прийому до Університету осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.

1.8. На підставі Правил прийому ТДМУ до 15 грудня 2016 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

До 20 червня 2017 року Правила прийому подаються ТДМУ на отримання місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

Відкриті та закриті конкурсні пропозиції для здобуття вищої освіти, які оголошуються на сайті ТДМУ з спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія до 31 травня 2017 року, не пізніше 15 червня 2017 року вносяться до Єдиної бази, а відповідні загальні обсяги державного замовлення - впродовж двох днів після їх отримання. Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються в тижневий строк після погодження з державним замовником та вносяться приймальною комісією до Єдиної бази до 20 червня 2017 року.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2017 року.

1.9. Особи, які навчаються в ТДМУ, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

1.10. ТДМУ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), напрямами підготовки, (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії, акту узгодження, наказів МОН України в межах ліцензованого обсягу згідно цієї таблиці та таблиць 1,3,4 до цих Правил (конкурсні пропозиції):

 

№ з/п

Спеціальність

Ступінь

Форма навчання

Курс

Статус освітньої програми

1.

227 Фізична реабілітація

Бакалавр

денна

2

Акредитована

2.

227 Фізична терапія, ерготерапія

Бакалавр

денна

1

Акредитована

3.

227 Фізична терапія, ерготерапія

Магістр

денна

1

Ліцензована

4.

223 Медсестринство

Бакалавр

Денна, заочна (дистанційна)

1

Акредитована

5.

223 Медсестринство

Магістр

Денна, заочна (дистанційна)

1

Акредитована

6.

222 Медицина

Магістр

Денна

1

Акредитована

7.

222 Медицина

Магістр

Денна

2

Акредитована

8.

221 Стоматологія

Магістр

Денна

1

Акредитована

9.

221 Стоматологія

Магістр

Денна

2

Акредитована

10.

226 Фармація, промислова фармація

Магістр

Денна

1

Акредитована

11.

226 Фармація

Магістр

Денна

2

Акредитована

12.

226 Фармація, промислова фармація

Магістр

Заочна

1

Акредитована

13.

226 Фармація

Магістр

Заочна

2

Акредитована

 

1.11. Організацію прийому вступників до ТДМУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ТДМУ, затвердженим вченою радою ТДМУ у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу оприлюднюється на офіційному на веб-сайті Університету (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua).

1.12. Ректор ТДМУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому до ТДМУ, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

1.13. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ТДМУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua) в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

1.14. Порядок роботи приймальної комісії ТДМУ:

Під час проведення вступної кампанії приймальна комісія ТДМУ працює:

-         з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00). Вихідний день – субота, неділя, окрім 15.07.2017 року – робочий день.

-         під час проведення конкурсного відбору та зарахування на навчання в період з 22.07 по 06.08.2017 р. приймальна комісія працює щоденно, без вихідних з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00).

1.15. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано (надається 285 місць). Вступники забезпечуються на підставі поданої заяви ліжко-місцем у 2-, 3-місних кімнатах (блочна система) на період подачі документів до приймальної комісії та під час складання вступних іспитів. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.

Поселення вступників та студентів, що будуть зараховані до ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України”, здійснюється на основі поданої заяви відповідно до «Положення про поселення в гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського», що розміщується на офіційному веб-сайті ТДМУ.

1.16. В ТДМУ наявні можливості для навчання осіб з особливими потребами.

1.17. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах Університету (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 

ІІ. Конкурсний відбір

2.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

– для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами прийому та цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 223 Медсестринство на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство (6.120101 Сестринська справа) – у формі іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування з клінічного медсестринства;

– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти бакалавра або спеціаліста – у формі іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування з основ медичних знань;

 

– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 222 Медицина на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 Лікувальна справа, 5.12010102 Сестринська справа та 5.12010105 Акушерська справа – у формі фахових вступних випробувань з Біології з анатомією людини;

– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 221 Стоматологія на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010104 Стоматологія та 5.12010106 Стоматологія ортопедична – у формі фахових вступних випробувань з Біології з анатомією людини;

– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 Фармація на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 Фармація або 6.120201 Фармація – у формі фахових вступних випробувань з Хімії з технологією ліків; Особи, які здобули попередній освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за іншою спеціальністю проводиться додаткове вступне випробування та враховується середній бал диплома бакалавра (спеціаліста). Формою додаткового вступного випробування є співбесіда з хіміко-біологічних дисциплін;

– для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 Лікувальна справа, 5.12010102 Сестринська справа та 5.12010105 Акушерська справа – у формі фахових вступних випробувань з Основ сестринської справи;

– для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 227 Фізична реабілітація на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.01020101 Фізичне виховання – у формі фахових вступних випробувань з Біології з анатомією людини. Особи, які здобули попередній освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за іншою спеціальністю медичного спрямування проводиться додаткове вступне випробування та враховується середній бал диплома молодшого спеціаліста. Формою додаткового вступного випробування є співбесіда з біологічних дисциплін.

– для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, – у формі фахових вступних випробувань з Основ сестринської справи та враховується середній бал диплома бакалавра (спеціаліста, магістра).

2.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році та цих Правил прийому.

2.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

- визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

- які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

- яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

- звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

- громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення, територія населених пунктів на лінії зіткнення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

- громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року;

- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном;

- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про повну загальну середню освіту.

Особи, зазначені в абзацах другому – четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.

Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей в межах квоти-2.

 

ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів у державних вищих навчальних закладах (державне замовлення);

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

- за ваучерами;

- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ТДМУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть здобувати ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямувань на основі цього рівня лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ТДМУ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра в значенні цього Порядку.

3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ТДМУ, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ТДМУ, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

3.5. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

- особи, зазначені в абзацах другому-четвертому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;

- особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;

- особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 2.3 розділу ІІІ цих Правил;

- діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

- особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування за державним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти незалежно від форми вступних випробувань.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування за державним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 3.11 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому-дванадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

3.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3.7. Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок державного бюджету здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок місцевих бюджетів (відповідно до підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України) та за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано державним або регіональним замовником у розрізі вищих навчальних закладів та форм навчання.

3.8. Обсяг прийому за державним замовленням за рахунок державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями), визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника, в розрізі форм навчання.

Максимальний обсяг державного замовлення вищого навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти за кожною спеціальністю визначається Університетом і не може перевищувати:

110% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на три місця більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2016 році складав менше 30 місць;

100% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року в інших випадках;

10 осіб, якщо відповідно до третього, четвертого абзаців цього пункту визначається менша величина, або якщо державне замовлення в 2016 році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі (крім заочної форми навчання).

Вищі навчальні заклади можуть самостійно утворювати в межах кожної спеціальності та форми навчання відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.

У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов тощо, то не раніше завершення першого курсу року навчання відбувається розподіл студентів між ними на основі рейтингу навчання та на підставі поданих заяв.

Мінімальні обсяги державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій можуть визначатись вищими навчальними закладами в обсязі не менше двох осіб. В інших випадках мінімальний обсяг державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції вважається рівним одній особі.

Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться до Єдиної бази в тижневий строк після погодження з державним замовником.

3.9. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та закриті конкурсні пропозиції визначається Університетом у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

3.10. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Університетом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

3.11. Квоти-1 встановлюються ТДМУ у межах п’яти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

3.12. Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в уповноважених вищих навчальних закладах у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

3.13. Квота-3 встановлюється вищим навчальним закладом за погодженням з державним або регіональним замовником для закритих конкурсних пропозицій у межах п’ятдесяти відсотків загального обсягу державного або регіонального замовлення, доведеного цьому вищому навчальному закладу.

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня;

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору, зарахування та переведення на навчання за державним та регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються цим пунктом.

Для вступу на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

- реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня;

- прийом заяв та документів від вступників розпочинається 12 липня;

- прийом заяв і документів, співбесіди, вступні іспити, що проводить ТДМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить ТДМУ

20 липня 2017 року

о 18 год

7 серпня 2017 року

о 18 год

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 2017 року

о 18 год

10 серпня 2017 року

о 13 год

Строки проведення співбесід

з 21 липня по 23 липня включно 2017 року

 

Строки проведення ТДМУ вступних іспитів

з 21 липня по 26 липня включно 2017 року

з 8 по10 серпня включно 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 01 серпня 2017 року

не пізніше 12 години

11 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12 години 7 серпня 2017 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2017 року

не пізніше 18 серпня 2017 року

 

- оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

- формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 05 серпня;

зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому), – не пізніше 18 серпня.

4.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання:

- строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються пунктом 4.1. цього розділу;

- прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ТДМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра, а також осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за галуззю знань 1202 Медицина, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» або 227 «Фізична реабілітація» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил та у відповідності до «Положення про прийом на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за галуззю знань 1202 Медицина, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» або 227 «Фізична реабілітація» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі фахових вступних випробувань, що проводить ТДМУ

24 липня 2017 року

о 18 год

7 серпня 2017 року

о 18 год

Строки проведення ТДМУ іспитів (вступних випробувань)

з 25 липня до 31 липня 2017 року

з 8 серпня до 10 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 01 серпня 2017 року

не пізніше 12 години

11 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2017 року

не пізніше 18 серпня 2017 року

 

4.3. Зарахування вступників на навчання без відриву від виробництва (заочна (дистанційна) форма навчання) відбувається не пізніше 18 серпня 2017 року.

4.4. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання строки прийому заяв та документів закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.

4.5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу, при цьому прийом документів закінчується не раніше 24 липня, а зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 15 вересня.

4.6. Для всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу, при цьому зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених розділом ХІІ цих Правил.

4.7. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії наведені у додатку 9 цих Правил.

4.8. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства наведені у розділі ХІІ цих Правил.

4.9. Результати фахових вступних випробувань оприлюднюються на стенді приймальної комісії та на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua) на наступний день після їх проведення не пізніше 12 год.

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ТДМУ

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачені пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі (додаток 8).

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.4 розділу ІІ цих Правил або право на зарахування за квотами-1, передбачені пунктом 2.5 розділу ІІІ цих Правил, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом МОН від 13 жовтня 2016 року № 1236.

ТДМУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого вищого навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ТДМУ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до вимог абзаців сімнадцятого, вісімнадцятого пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

У правилах прийому до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури вищі навчальні заклади (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань (додаток 9).

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

5.8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-дванадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 8.1 розділу VIII цих Правил або при укладанні договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.

5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ТДМУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua) на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 614/27059.

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

 

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного спрямувань, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з:

– української мови та літератури (перший предмет);

– біології (другий предмет),

– хімії або фізики (третій предмет).

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

6.2. Для проведення вступних іспитів в осіб, яким надане таке право, в ТДМУ створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) в ТДМУ створюються фахові атестаційні комісії. Для проведення вступних іспитів до аспірантури в ТДМУ створюються предметні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у ТДМУ на підставі заяви вступника.

6.3. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, магістра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому:

– для конкурсного відбору на навчання осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” фаховим випробуванням є письмовий (тестовий) іспит з основ сестринської справи;

– для конкурсного відбору на навчання осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 227 Фізична реабілітація на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” фаховим випробуванням є письмовий (тестовий) іспит з біології та анатомії людини. Для осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю медичного спрямування, окрім фахового вступного випробування – письмовий (тестовий) іспит з біології та анатомії людини без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання – здійснюється додаткове вступне випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Формою додаткового вступного випробування є співбесіда;

– для конкурсного відбору на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки 1202 Медицина, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство у межах вакантних місць ліцензованого обсягу є письмовий (тестовий) іспит з основ сестринської справи;

– для конкурсного відбору на навчання осіб, які здобули повну вищу освіту освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» фаховим вступним випробуванням є – письмовий (тестовий) іспит з Основ сестринської справи з врахуванням середнього балу диплома бакалавра (спеціаліста, магістра);

– для конкурсного відбору осіб на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього рівня магістра за спеціальностями 222 Медицина, 221 Стоматологія комплексним фаховим випробуванням є  письмовий (тестовий) іспит з біології та анатомії людини без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

– для конкурсного відбору осіб на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю 226 Фармація комплексним фаховим випробуванням є письмовий (тестовий) іспит з хімії та технології ліків без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

– для конкурсного відбору осіб на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензовано обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація комплексним фаховим випробуванням є письмовий (тестовий) іспит з хімії та технології ліків без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Для осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю медичного, фармацевтичного спрямувань, окрім фахового вступного випробування – письмовий (тестовий) іспит з хімії та технології ліків без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання – здійснюється додаткове вступне випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Формою додаткового вступного випробування є співбесіда; 

– для конкурсного відбору осіб на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на основі ступеня бакалавра фармацевтичного спрямувань або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання) за результатами фахових вступних випробувань – письмовий (тестовий) іспит з хімії та технології ліків без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Для осіб на основі ступеня бакалавра медичного спрямування та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), окрім фахового вступного випробування – письмовий (тестовий) іспит з хімії та технології ліків без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання – здійснюється додаткове вступне випробування з урахування середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста). Формою додаткового вступного випробування є співбесіда;

– для конкурсного відбору вступників на освітній ступінь магістра за спеціальністю 223 Медсестринство на основі освітнього ступеня бакалавра (напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа» або 223 Медсестринство) конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування з клінічного медсестринства (письмовий (тестовий) екзамен) та іноземної мови (письмовий (тестовий) екзамен) (додаток 4);

– для конкурсного відбору вступників на освітній ступінь магістра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування з основ медичних знань (письмовий (тестовий) екзамен) та іноземної мови (письмовий (тестовий) екзамен) (додаток 4).

 

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови, інших фахових випробувань (див. додаток 4).

6.5. Вступні випробування до аспірантури ТДМУ, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, складаються з:

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради ТДМУ в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;

інших форм вступних випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), які встановлені у відповідності до затверджених окремим додатком Правил прийому в аспірантуру  ТДМУ.

Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначена у відповідності до затверджених окремим додатком Правил прийому в аспірантуру ТДМУ.

Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначена у відповідності до затверджених окремим додатком Правил прийому в аспірантуру ТДМУ.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ТДМУ протягом одного календарного року.

6.6. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на перший курс бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови та літератури, біології; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з хімії або фізики; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 7).

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Величина коефіцієнтів К1, К2, К3 наведені в додатку 5. Величина коефіцієнтів К4 та К5 становить 0 (нуль).

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) та їх вагові коефіцієнти в розрізі спеціальностей, на які здійснюється вступ на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів)

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів сертифікату ЗНО

Ваговий коефіцієнт середнього балу документу про повну загальну середню освіту

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

222 Медицина

 

221 Стоматологія

1. Українська мова та література

0,25

 

 

0

100

2. Біологія

0,4

120

3. Хімія або фізика (на вибір вступника)

0,35

100

223 Медсестринство

 

227 Фізична терапія, ерготерапія

1. Українська мова та література

0,25

 

 

0

100

2. Біологія

0,4

100

3. Хімія або фізика (на вибір вступника)

0,35

100

 

226 Фармація, промислова фармація

1. Українська мова та література

0,25

 

 

0

100

2. Біологія

0,35

100

3. Хімія або фізика (на вибір вступника)

0,4

100

 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 або 2016 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

Для ТДМУ РК дорівнює 1,02;

Для ТДМУ ГК дорівнює 1,00;

Для ТДМУ СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

Для ТДМУ ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

В інших випадках конкурсний бал розраховується – як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому до ТДМУ з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних закладів (додаток 3 та 4).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

При різній кількості складових в конкурсному балі дотримується принцип рівності прав вступників.

6.7. Вищий навчальний заклад самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі (додаток 5).

6.8. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії ТДМУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua). У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ТДМУ, розглядає апеляційна комісія ТДМУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

6.12. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.

6.13. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Університеті на підставі заяви вступника.

6.14. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія ТДМУ, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

6.15. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

 

VІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

 

У межах інших зазначених в пункті 7.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 

за конкурсним балом від більшого до меншого;

 

за пріоритетністю заяви від 1 до 9;

 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

 

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- прізвище, ім'я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

7.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua).

7.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua) відповідно до строків, визначених у розділі IV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 7.3 цього розділу.

7.6. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році.

У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.

7.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Правил.

7.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ТДМУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua), а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

 

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

8.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі IV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ТДМУ. Подані оригінали документів зберігаються у ТДМУ протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

8.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі IV цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах Х та ХІ цих Правил.

8.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ТДМУ. Подані оригінали документів зберігаються у ТДМУ протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

 

 

 

 

ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

9.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 8.1 розділу VІІІ цих Правил.

9.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення», приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії ТДМУ та долучається до його особової справи.

9.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 8.1 розділу VІІІ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між ТДМУ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

9.4. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

9.5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

Х. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

 

10.1. ТДМУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до Університету за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому пунктом 7.5 розділу VII цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 9.1 розділу ІХ цих Правил.

10.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 3.5 розділу III цих Правил.

10.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

- особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-восьмим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил незалежно від конкурсного бала;

- особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим, третім, дев'ятим-дванадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6.6 розділу VI цих Правил, не більше ніж на 10 балів.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому, третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від більшого до меншого конкурсного бала в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому, третьому пункту 10.3 цього розділу, ТДМУ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому, третьому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в ТДМУ. ТДМУ повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 10.3 цього розділу, ТДМУ надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 

11.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ТДМУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua) у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього.

11.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 13.5 розділу XIII.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ТДМУ за власним бажанням, відраховані з ТДМУ за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

11.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ТДМУ, про що видається відповідний наказ.

11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 11.2-11.3 цього розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ТДМУ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

11.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким надано спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до абзацу тринадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

 

ХІI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України

12.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

12.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

12.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів з 12 липня до 31 жовтня (включно) 2017 року та в період з 1 листопада по 28 лютого (включно) 2018 року для здобуття ступенів бакалавра, магістра.

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання наведені в таблиці 1.

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

ТДМУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти. Формою вступного випробування є співбесіда з біології, хімії та мови навчання на спеціальності 221 Стоматологія, 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія та співбесіда з основ сестринської справи на спеціальність 223 Медсестринство, ступінь «бакалавр», з клінічного медсестринства та іноземної мови, ступінь «магістр».

12.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ТДМУ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

12.5. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» приймає на навчання іноземців, які здобули базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки  Медицина, для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил та у відповідності до «Положення про прийом на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за галуззю знань  1202 Медицина, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» або 227 «Фізична реабілітація» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу».

12.6. Вступники із числа іноземних громадян подають до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»: а) анкету встановленого зразка; б) свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземних громадян з рекомендацією для вступу за спеціальністю «Медицина» або «Фармація» (якщо проходили навчання); в) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); г) документ про відсутність ВІЛ-інфекції; д) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну; е) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги; є) копію документа про народження; ж) 6 фотокарток розміром 40 х 60 мм; з) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені у підпунктах “в”, “г”, “д”, “є” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані та нострифіковані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

12.7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

12.8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між ТДМУ та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Університету.

12.9. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ТДМУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, зараховуються на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».

 

XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

13.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) за умови їх акредитації у приймальній комісії.

Для акредитації до ТДМУ подається скріплена печаткою та підписом керівника редакції друкованого засобу масової інформації (телерадіоорганізації, інформаційного агентства, інтернет-видання тощо) заява про акредитацію, в якій зазначається:

- прізвище, ім’я та по батькові працівників засобу масової інформації, акредитація яких запитується та їхня приналежність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент тощо);

- назва засобу масової інформації;

- поштова адреса, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти засобу масової інформації;

- вид запитуваної акредитації (постійна або тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

До заяви додаються:

- дві фотографії кожного з працівників, акредитація яких запитується;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія ліцензії на мовлення (крім інтернет-видання).

13.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

13.3. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua). не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

13.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua).

13.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser