Вступ в аспірантуру

Додаток 9

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

 імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

 

 

 

 

 

Правила прийому в аспірантуру Державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” в 2018 році

 

(Додаток до Правил прийому до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” в 2018 році)

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято Вченою радою державного вищого

навчального закладу “Тернопільський державний

медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров’я України”

«26»  грудня 2017 р., протокол № 7

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2017

 


І. Загальні положення

1.1. Правила прийому до аспірантури Державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” (далі – Правила прийому) розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою радою Державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” (далі – ТДМУ) до 31 грудня, розміщуються на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua).

Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.

1.2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

1.3. У Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:

приймальна комісія до аспірантури – структурний підрозділ приймальної комісії ТДМУ, який виконує її функції прийому для здобуття ступеня доктора філософії;

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі співбесіди, реферату зі спеціальності, вступних іспитів, фахового випробування тощо;

реферат є складовою частиною приймання вступного іспиту з обраної вступником спеціальності і є авторською роботою, в якій висвітлюються проблеми обраної дослідницької теми, виявляються знання відповідної наукової літератури;

вступні іспити в аспірантуру – оцінювання знань особи в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України та/або Міністерством охорони здоров’я України та здатності до опанування навчальної програми третього освітньо-наукового рівня вищої освіти;

вступник в аспірантуру – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на здобуття першого наукового ступеня, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);

конкурсний бал – сума балів вступника до аспірантури, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому до ТДМУ для осіб, що вступають для здобуття ступеня доктора філософії;

                   конкурсний предмет – навчальний предмет – обрана спеціальність,  іноземна мова (англійська, німецька, французька), рівень навчальних та наукових досягнень з яких враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до аспірантури ТДМУ;

                   презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності на підставі аналізу реферату, за результатами якої визначається рівень знань та навички логічного узагальнення матеріалу вступником з обраної ним теми майбутнього дисертаційного дослідження.

1.4. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є наказ Міністерства охорони здоров’я України та/або ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені вченою радою Державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” Правила прийому до ТДМУ.

1.5. ТДМУ приймає на навчання для здобуття ступеня доктора філософії осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямування).

1.6. До аспірантури ТДМУ здійснюється набір за такими спеціальностями:

– 221 – стоматологія;

– 222 – медицина;

– 226 – фармація, промислова фармація;

– 228 – педіатрія;

– 091 – біологія.

1.7. Підготовка в аспірантурі ТДМУ здійснюється за рахунок:

- за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

- за ваучерами;

- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

·                     міжнародних договорів України;

·                     загальнодержавних програм;

·                     договорів, укладених ТДМУ з юридичними та фізичними особами.

Державне замовлення на підготовку фахівців освітньо-наукового рівня доктора філософії розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державними замовниками та ТДМУ, що у відповідному порядку надали інформацію про вступ осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття першого наукового ступеня, що здобувається на третьому рівні вищої освіти за кошти Державного бюджету України.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-науковий рівень за кошти державного бюджету, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.

1.8. Вартість підготовки докторів філософії в аспірантурі ТДМУ, що здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб, встановлюється згідно з розрахунками вартості, затвердженими наказом ректора ТДМУ.

1.9. Вартість підготовки науково-педагогічних кадрів вищої категорії, що прикріплені до аспірантури, встановлюється згідно з розрахунками вартості, затвердженими наказом ректора ТДМУ.

 

II. Організація прийому до аспірантури

2.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора університету, який є головою комісії.

2.2. Вступ в аспірантуру ТДМУ здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2018 році та Правил прийому до ТДМУ у 2018 році.

2.3. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому в аспірантуру ТДМУ. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому.

2.4. Рішення про допуск до вступних іспитів в аспірантуру ухвалює приймальна комісія за результатами проведення співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць (за їх наявності). Про рішення приймальної комісії вступника повідомляють у п’ятиденний термін з дня прийняття відповідного рішення.

2.5. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua).

2.6. Усі питання, пов’язані з прийомом до ТДМУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.7. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ТДМУ.

2.8. Підготовка фахівців в аспірантурі здійснюється з відривом від виробництва (очна форма) і без відриву від виробництва (заочна форма) коштом державного бюджету України за державним замовленням, насамперед, для потреб Міністерства охорони здоров’я України та ТДМУ, а також юридичних та фізичних осіб на договірній основі для роботи у сфері охорони здоров’я.

2.9. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва та без відриву від виробництва не перевищує чотирьох років.

2.10. ТДМУ розміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

 

III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та

зарахування на навчання

3.1. Прийом заяв та документів до аспірантури проводиться з 1 до 15 серпня поточного року щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00 год.

3.2. Співбесіди проводяться з 16 по 20 серпня поточного року.

3.3. Вступні іспити проводяться з 21 до 29 серпня поточного року.

3.4. Зарахування на навчання до аспірантури здійснюється наказом ректора ТДМУ 31 серпня, початок навчання – 1 вересня поточного року.

 

ІV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури ТДМУ

4.1. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, включає:

1) заяву вступника;

2) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у (або за іншою формою з аналогічним змістом);

3) копію диплома магістра (спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямування) та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності.

У разі, якщо диплом магістра (спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямування), на основі якого вступник вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, вступник допускається до вступних випробувань на рівні з іншими вступниками. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада ТДМУ має одночасно із зарахуванням вступника прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні.

4.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ТДМУ. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії.

4.3. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

4.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямування), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямування) і додаток до нього;

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

– особовий листок з обліку кадрів (якщо вступник працює, то листок оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо

вступник не працює, то оформлюється у відділі кадрів ТДМУ);

– копію трудової книжки (за наявності);

– посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);

– сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

– науковий текст обсягом 20-25 стор. (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної вступником спеціальності. Оцінка за науковий текст враховується у загальній кількості балів;

– список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності), завірений в установленому порядку, та їх відтиски (не тези) у фаховому виданні;

рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

– рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з вступником у разі його вступу до аспірантури ТДМУ);

– копія довідки про надання ідентифікаційного номера;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Всі ксерокопії документів засвідчуються печаткою приймальної комісії ТДМУ.

Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

 

V. Організація і проведення конкурсу

5.1. Вступні випробування до аспірантури ТДМУ на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

– співбесіди;

– підготовленого вступником до аспірантури наукового тексту обсягом 20-25 стор. (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної вступником спеціальності. Науковий текст є самостійною роботою, яка показує здатність автора узагальнювати та аналізувати матеріал з обраної теми, творчо використовувати теоретичні ідеї та положення для методологічного тлумачення зібраних емпіричних матеріалів;

– вступного іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);

– вступного іспиту із однієї іноземної мови (англійська, німецька, французька – за вибором вченої ради ТДМУ), в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

5.2. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією ТДМУ за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць (за наявності).

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії до вступних  іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

5.3. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування у відповідності до законодавства України та Правил прийому до ТДМУ.

5.4. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ТДМУ протягом одного календарного року.

5.5. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури розробляються і затверджуються членами предметної комісії ТДМУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань оприлюднюються на офіційному веб-сайті ТДМУ (http://www.tdmu.edu.ua, http://vstup.tdmu.edu.ua).

5.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

5.7.  Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

VI. Проведення вступних випробувань

6.1. Вступні випробування до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора ТДМУ, і до складу яких включаються кандидати наук (доктори філософії) та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

6.2. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною Правилами прийому ТДМУ.

6.3.У разі одержання однакових оцінок, переважне право на зарахування до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою ТДМУ за результатами їх навчання в магістратурі та участі в науково-пошуковій роботі студентів, а також ті, що на момент зарахування в аспірантуру успішно склали всі або декілька кандидатських іспитів.

6.4. При зарахуванні до аспірантури пріоритетне значення мають оцінки, одержані на іспитах зі спеціальності. При рівності оцінок із спеціальності, враховуються результати інших іспитів.

6.5. Право першочергового зарахування в аспірантуру мають особи, які склали один або кілька екзаменів кандидатського мінімуму, мають наукові публікації у фахових виданнях та досвід науково-дослідницької роботи при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі.

6.6. Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

 

VIІ. Зарахування поза конкурсом

7.1. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.

 

VIІІ. Формування конкурсного бала вступника та наказів про зарахування

8.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника на основі сформованого конкурсного бала вступника (КБВ). На підставі рішення приймальної комісії ректором ТДМУ видаються накази про зарахування на навчання до аспірантури.

8.2. Конкурсний бал вступника (КБВ) для осіб, які претендують на зарахування до аспірантури, формується за формулою:

КБВ = ВІС + ВІМ +ДБ, де:

§                     ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),

§                     ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною шкалою) або бали сертифіката  міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 – С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);

§                     ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

8.3. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на кожному з вступних випробувань, оцінюються за 100 бальною шкалою. Вступники, які наберуть на першому іспиті менш як 60 балів, позбавляються права участі  в наступному випробуванні та в конкурсі.

8.4. При вступі до аспірантури вступникам нараховуються додаткові бали за навчальні та наукові досягнення згідно з таблицею:

 Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення: 

Навчальні та наукові досягнення

Код

Кількість балів

Зараховувати бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2**, замість вступного іспиту до аспірантури

(IELTS, TOEFL та інші тести за рішенням Приймальної комісії)

ВІМ

100 балів за сертифікат

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху*

ДБ1

40

Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади з фаху*

ДБ2

перше місце – 20

друге місце – 15

третє місце – 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт з фаху*

ДБ3

перше місце – 20

друге місце – 15

третє місце – 10

Диплом переможця університетської олімпіади з іноземної мови, який підтверджує рівні В2 – С2*

(за умови участі міжнародних експертів, не менше як 1/3)

ДБ4

В2 - 5

С1 – 10

С2 – 15

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні **

ДБ5

10 (кожна стаття)

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз 

(Scopus, Web of Science)**

ДБ6

20 (кожна стаття)

Участь у науковій всеукраїнській конференції

(за умови опублікування тез доповіді)**

ДБ7

5 (кожна теза)

Участь у науковій міжнародній  конференції

(за умови опублікування тез доповіді)**

ДБ8

10 (кожна теза)

Патент**

ДБ9

5

Рекомендація Вченої ради університету до аспірантури

(за наявності)

ДБ10

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою

ДБ11

10

 *   диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

**  за період не більше трьох років до моменту вступу

(в сумі не більше як 30 балів за публікації та участь у конференціях).

 

8.5. Зарахування до аспірантури на загальних підставах проводиться за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткових балів, нарахованих за навчальні та наукові досягнення. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури розглядає та нараховує Приймальна комісія ТДМУ до прийому вступних іспитів.

8.6. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

·                     рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою ТДМУ;

·                     які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;

·                     особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити;

·                     мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;

·                     мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 — С2;

·                     направлені Міністерством освіти і науки України/Міністерством охорони здоров’я  України на навчання цільовим призначенням для вищих навчальних закладів країни.

8.7. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

8.8. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторно вступати до аспірантури за державним замовленням.

8.9. Вступники, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі мають право навчатися за контрактом.

8.10. Після закінчення прийому до аспірантури у п'ятиденний термін у Міністерство охорони здоров’я України подається звіт про виконання плану прийому до аспірантури за державним замовленням.