ПРОГРАМА

вступного екзамену з англійської мови

за спеціальністю
8.12010006 «Сестринська справа»

 


Тернопіль – 2015

 

Пояснювальна записка

В умовах розбудови незалежної України виникає велика потреба у високоосвічених фахівцях медичної сфери зі знанням іноземних мов. Це зумовлено розширенням і зміцненням міжнародних зв’язків, необхідністю ознайомлення зі світовою культурою, потребою освоєння науково-технічного прогресу, розширенням ділових і особистих контактів. Найбільш повноцінне спілкування людей різних країн можливе тільки за умови знання мов цих людей. Іноземні мови відіграють, таким чином, надзвичайно важливу роль у житті суспільства, оскільки стають дієвим чинником його соціально-економічного, науково-технічного і загальнокультурного прогресу і вагомим засобом міжнародної інтеграції.

Успішне складення вступного іспиту з іноземних мов є необхідною умовою для вступу до Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. Вступне випробування з іноземних мов проводиться на основі програми загальноосвітньої школи. Вона визначає обсяг і зміст знань з іноземних мов, які вимагаються від абітурієнта на вступному екзамені.

Вступне випробування з іноземних мов має на меті перевірити знання іноземної мови як системи (з фонетики, граматики, лексики та орфографії).

Не перебільшення чи применшення ролі одного з цих  аспектів, а тільки їхнє оптимальне поєднання свідчить про  достатньо високий рівень володіння іноземною мовою.

Оскільки на екзамені абітурієнт за відносно короткий відрізок часу повинен показати володіння наведеним комплексом знань, навичок і умінь, до вступного випробовування треба готуватися спеціально та наполегливо, незалежно від оцінки в атестаті.

Програма призначена для вступників до Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

 

1. Загальні вимоги до абітурієнтів на вступному випробовуванні з англійської мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

 

Вступний екзамен для абітурієнтів з англійської мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» проводиться у формі тестування і ставить за мету перевірити й оцінити мовну компетентність вступників.

 

1а. Загальні вимоги до рівня володіння абітурієнтами   мовною              компетентністю  

 

  Вступне випробовування  абітурієнтів  ставить за мету також перевірити і оцінити знання англійської мови як системи (фонетики, граматики, лексики, орфографії). Виходячи з цього, вступник повинен мати такий рівень сформованої мовної компетентності:

Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників: -teen, -ty, th; прислівників: -lу; префіксів дієслів re-; прикметників: un-, dis-.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком. Вживання питальних речень різних типів. Вживання складносурядних та складнопідрядних речень. Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late.

Умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, об’єктно-інфінітивні, об’єктно-дієприкметникові та суб’єктно-інфінітивні конструкції.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку. Власні та загальні іменники.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, зворотні та неозначені займенники.

Прийменник. Типи прийменників.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання Present Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Future Simple – для вираження майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, а також запланованих дій; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Simple для позначення майбутньої дії після сполучників when, if. Вживання Past Perfect для позначення позаминулої дії. Вживання Present, Past, Future Simple Passive. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів.

Perfect Continuous Tenses, форми на -ing (герундій, дієприкметник теперішнього часу), конструкції із інфінітивом.


2. Рекомендована література для підготовки до вступного екзамену з англійської мови

 

1.     Бардієр Л.А., Бортнійчук О.М. і  ін. Англійська мова: завдання та тести

     (ч.1). Посібник-довідник для вступників до вузів із спеціальності    „Англійська мова”. – К.: Ґенеза, 1993. – 256 с.

2.     Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – К.: Логос, 1997. – 352 с.

3.     Голіцинський Ю.Б. Граматика: Збірник вправ / Перекл. з рос. 5-го вид. – К.: Арій, 2007. – 544 с.

4.     Дворядкіна Т. С., Кузьмінська Л. С. та ін. Завдання з англійської мови для слухачів довузівської підготовки. — К.: ВЦ КНЛУ, 2003.—88с.

5.     Ніколаєва С. Ю., Бадаянц Г. С., Кукліна О. А. та ін. Англійська мова: завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. — К.: РВЦ Проза, 1993.—146с.

6.     Тестові завдання з англійської мови (для вступників до вищих навчальних закладів) / За ред. Валігури О.Р. Вид. 3-е, доп. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 192 с.

7.     Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 606 с.

8.     Evans V. Round-up 5. English Grammar Practice. – Longman, 2002. – 176 p.

9.     Murphy R. English Grammar in Use. Second Edition.Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 350 p.

  

Голова предметної екзаменаційної  комісії                                              доц. Кліщ Г. І.