ПРОГРАМА

вступного випробовування

з дисципліни «Фізичне виховання»

(напрям підготовки «Здоров’я людини»)


 

Тернопіль 2015ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Інтереси особистості, суспільства і виробництва вимагають від фахівця високого рівня профільованої особистої фізичної культури, що забезпечує добрий стан здоров’я, активність та багато у чому визначає прогрес особистості.

Фізична культура – невід’ємна важлива частина загальної і фахової культури особистості сучасного фахівця, що забезпечує фундамент його фізичного, духовного добробуту й успіхи у виробничій діяльності. Вона є якісною, динамічною характеристикою рівня розвитку і реалізації можливостей людини, що забезпечує біологічний потенціал його життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку, прояви соціальної активності, творчої праці. Все це обумовлює соціальне замовлення на оволодіння особистою фізичною культурою на всіх етапах формування фахівця. Особливе значення має оволодіння фізичною культурою у вищому закладі освіти, де закладаються основи професійної підготовки.

Свої функції, що розвивають і формують особистість, фізична культура реалізує через систему фізичного виховання.

Фізичне виховання – це педагогічний процес, спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв’язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.

Фізичне виховання віднесено до числа обов’язкових дисциплін вищих закладів освіти, освоєння якої проводиться за спеціальною програмою тільки в межах суворо організованого навчального процесу і тільки під керівництвом викладачів-професіоналів.

До виконання державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України (далі - тестування) допускаються особи, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до тестування, чітко усвідомили мету своєї участі в ньому, ознайомлені з технікою і правилами безпеки під час їх виконання.

У разі незадовільного самопочуття брати участь у тестуванні не рекомендується.

Тестування може проводитися у два дні: перший день - на швидкість, силу ніг (стрибок з місця у довжину або угору) і витривалість; другий день - на силу рук (згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі), біг на середні та довгі дистанції.

Якщо тестування проводиться протягом одного дня, то послідовність залишається тією ж. При цьому тест на витривалість і біг на середні та довгі дистанції слід виконувати останніми.

Тести можуть виконуватись і в іншій послідовності, якщо це не вплине негативно на досягнення результатів у кожному з них.

Тестування бажано проводити у вигляді змагань, що значною мірою забезпечить надійність результатів.

Особи, що підлягають тестуванню, повинні бути одягнені в спортивні одяг і взуття. Не дозволяється використовувати взуття з шипами.

Перевірку фізичної підготовленості слід проводити в одні і ті ж терміни, в належних санітарно-гігієнічних і погодних умовах.

Програма фахового вступного випробування на напрям «Здоров’я людини» складають нормативи із загальної фізичної підготовленості (стрибок в довжину з місця, згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі (хлопці і дівчата), біг на 100 (60) і 1000 (2000-3000) метрів.

Оцінювання фахового випробування проводиться у шкалі 100-200 балів.

Якщо абітурієнт не з’явився або відмовився від складання нормативу - бали не нараховуються, абітурієнт позбавляється права подальшої участі у фаховому випробуванні та конкурсі на зарахування до ДВНЗ “Тернопільський державний медичний  університет  імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”.

До участі у конкурсі на зарахування до ДВНЗ “Тернопільський державний медичний  університет  імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” допускаються лише ті абітурієнти, які склали фахове вступне випробування з оцінкою не нижче 124 бали.

Матеріал програми з фізичного виховання (напрям підготовки «Здоров’я людини») поділено на чотири тематичні блоки: “Стрибок в довжину з місця”, “Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі”, “Біг 100 м або 60 м”, “Біг за вибором: чоловіки – 1000 або 3000 м; жінки – 1000 або 2000 м”, які в свою чергу, розподілено за розділами і темами.

Програма з фізичного виховання (напрям підготовки «Здоров’я людини») складається з “Пояснювальної записки, “Переліку розділів і тем”, “Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів з фізичного виховання (напрям підготовки «Здоров’я людини»)” та “Перелік рекомендованої навчальної літератури.

 


ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

 

СТРИБОК В ДОВЖИНУ З МІСЦЯ

Поняття стрибка: Належність стрибка в довжину з місця до природного і швидкого способу долання перешкод. Характерні ознаки стрибка в довжину з місця. Значення стрибка для здоров’я людини. Особливості розминки перед початком стрибків.

Техніка стрибка в довжину з місця: Вихідне положення, виконання стрибка, приземлення після стрибка.

Обладнання: Неслизька поверхня з лінією і розміткою в сантиметрах.

Опис: проведення тестування. Учасник тестування стає носками до лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога далі.

Результатом тестування є дальність стрибка в сантиметрах, з трьох спроб зараховується кращий результат.

Загальні вказівки і зауваження: Тестування проводиться відповідно до правил змагань для стрибків у довжину з розбігу. Місце відштовхування і приземлення повинні перебувати на одному рівні.

 

ЗГИНАННЯ І РОЗГИНАННЯ РУК В УПОРІ ЛЕЖАЧИ НА ПІДЛОЗІ

Поняття положення упору лежачи: Результати згинання і розгинання рук. Кут згинання рук.

Обладнання: Рівний дерев'яний або земляний майданчик.

Опис проведення тестування: Учасник тестування приймає положення упору лежачи, руки випрямлені на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ступень опираються на підлогу. За командою "Можна!" учасник починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки.

Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань та розгинань рук за одну спробу.

 

Загальні вказівки і зауваження: При згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатися опори стегнами, згинати тіло і ноги, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більше 3 секунд, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Згинання і розгинання рук, що виконуються з помилками, не зараховуються.

 

БІГ 100 м або 60 м

Поняття бігу на 100 м та 60 м: Аналіз техніки бігу по фазах: старт; стартовий розбіг; біг по дистанції;  фінішування. Обладнання місця, правила і суддівство змагань з бігу на 100 м та 60 м.

Обладнання: Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, виміряна дистанція, стартовий пістолет (прапорець), фінішна стрічка.

Опис: Проведення тестування. За командою "На старт!" учасники тестування стають за стартову лінію в положення високого старту  і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера вони повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішуванням.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди.

Загальні вказівки і зауваження: Дозволяється тільки одна спроба. У разі відсутності стартового пістолета подається команда "Руш!" з одночасним сигналом прапорцем для хронометристів.

У забігу можуть брати участь двоє і більше учасників, але час кожного фіксується окремо.

Бігова доріжка повинна бути прямою, в належному стані та розділена на окремі доріжки.

Тестування має проводитися в погодних умовах, за яких учасники могли б показати свої кращі результати. В разі несприятливих погодних умов виконується біг на 60 м.

 

 

БІГ ЗА ВИБОРОМ: ЧОЛОВІКИ – 1000 або 3000 м; ЖІНКИ – 1000 або 2000 м

Поняття бігу на середні та довгі дистанції:. Техніка виконання бігу на середні та довгі дистанції. Старт та стартове прискорення. Біг на дистанції. Робота рук та ніг. Біг на повороті. Фінішування.

Обладнання: Секундоміри, виміряна дистанція (вимірювати дистанцію слід по лінії, що проходить на відстані 15 сантиметрів від внутрішнього краю доріжки), стартовий пістолет або прапорець.

Опис проведення тестування: Для чоловіків, жінок і дітей умови тестування однакові (різниця лише в довжині дистанції: чоловіки – 1000 або 3000 м; жінки – 1000 або 2000 м).

За командою "На старт!" учасники тестування стають перед стартовою лінією в положення високого старту. Коли всі готові до старту, за командою "Руш!" (або за пострілом) починають біг, намагаючись закінчити дистанцію якомога швидше. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до секунди.

Загальні вказівки і зауваження: Бігова доріжка повинна бути рівною і в належному стані. Погодні умови мають сприяти тому, щоб учасники тестування показали свої звичайні результати.


ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»)»

Абітурієнти повинні знати:

-         основи здорового способу життя;

-         основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності і вміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

-         основи методики оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури;

-         основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосувати їх на практиці;

-         основи фізичного виховання різних верств населення;

-         нормативи професійно-прикладної психофізичної підготовленості;

-         головні цінності фізичної культури і спорту.

 

Абітурієнти повинні вміти:

-         володіти системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізичної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, розвиток і удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

-         забезпечувати загальну і професійно-прикладну фізичну підготовленість, що визначають психофізичну готовність абітурієнтів вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

-          творчо використовувати в фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності вміння та навички для досягнення особистих і професійних цілей;

-          виконувати державні або відомчі тести і нормативи на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного рівня.

.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.     Аксьонова, О. П. Нова фізична культура: система методів навчання / О. П. Аксьонова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 3. – С. 25-32.

2.     Андрощук Н.В., Дзюбановський А.Б., Леськів А.Д. Радість руху. – Тернопіль.: СМП “Астон”, 1999. – 114 с.

3.     Єднак В. Легка атлетика. (частина І). Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету фізичного виховання. – Тернопіль: ТНПУ, 2010, – 100 с.

4.     Єднак В. Легка атлетика. (частина ІІ). Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету фізичного виховання. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – 157 с.

5.     Іващенко О.В., Худолій О.М., Карпунець Т.В. Загальнорозвиваючі вправи. Методичний посібник. – Харків.: ТОВ “ОВС”, 2000. – 60 с.

6.     Левченко В.Я. – Використання спеціальних вправ у навчанні техніці стрибка у довжину учнів середніх класів  в умовах сучасної школи. – Теорія і методика фізичного виховання. – 2004. - №4. – С. 21 – 24.

7.      Левченко В.Я. – Навчання техніці стрибків у довжину з розгону на уроках фізкультури. - Фізичне виховання в школі. – 2004. - №4. – С. 32 – 35

8.     Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.- Львів.: Штабар, 1997.-207 с.

9.     Линець М.М., Андрiєнко Г.М. Витривалість, здоров'я, працездатність. - Львів: - 1993. - 130 с.

10.                       Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика. Навчальний посібник (удвох частинах). – Ч.1. – Теронпіль: ТДПУ, 2000. – 164 с.

11.                       Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика. Навчальний посібник (удвох частинах). – Ч.2. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 212 с.

12.                       Наумчук В.І. Теоретико-методичні основи навчання спортивним іграм: навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Наумчук. – Тернопіль: Астон, 2012. – 144 с.

13.                       Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : монографія / В. І. Мудрик [та ін.] ; НАПН України, Інститут проблем виховання. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 204 с.

14.                       Присяжнюк, Станіслав Іванович. Фізичне виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Присяжнюк. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 504 с.

15.                       Спортивна медицина і фізична реабілітація : [навч. посіб. для студ. вищ. медичних закл. освіти ІV рівня акредитації] / авт. кол.: В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагарова. – К. : Медицина, 2008. – 248 с.

 

 

 

 

 

Голова предметної екзаменаційної комісії 

з фізичного виховання                                                асист. В. В. Шафранський