ПРОГРАМА

вступного екзамену з французької мови

за спеціальністю
8.12010006 «Сестринська справа»

   

Тернопіль – 2015

 

Пояснювальна записка

В умовах розбудови незалежної України виникає велика потреба у високоосвічених фахівцях медичної сфери зі знанням іноземних мов. Це зумовлено розширенням і зміцненням міжнародних зв’язків, необхідністю ознайомлення зі світовою культурою, потребою освоєння науково-технічного прогресу, розширенням ділових і особистих контактів. Найбільш повноцінне спілкування людей різних країн можливе тільки за умови знання мов цих людей. Іноземні мови відіграють, таким чином, надзвичайно важливу роль у житті суспільства, оскільки стають дієвим чинником його соціально-економічного, науково-технічного і загальнокультурного прогресу і вагомим засобом міжнародної інтеграції.

Успішне складення вступного іспиту з іноземних мов є необхідною умовою для вступу до Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Вступне випробування з іноземних мов проводиться на основі програми загальноосвітньої школи. Вона визначає обсяг і зміст знань з іноземних мов, які вимагаються від абітурієнта на вступному екзамені.

Вступне випробування з іноземних мов має на меті перевірити знання іноземної мови як системи (з фонетики, граматики, лексики та орфографії);

Не перебільшення чи применшення ролі одного з цих  аспектів, а тільки їхнє оптимальне поєднання свідчить про  достатньо високий рівень володіння іноземною мовою.

Оскільки на екзамені абітурієнт за відносно короткий відрізок часу повинен показати володіння наведеним комплексом знань, навичок і умінь, до вступного випробовування треба готуватися спеціально та наполегливо, незалежно від оцінки в атестаті.

Програма призначена для вступників до Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

 

1. Загальні вимоги до абітурієнтів на вступному випробовуванні з французької мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

 

Вступний екзамен для абітурієнтів з французької мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» проводиться у формі тестування і ставить за мету перевірити й оцінити мовну компетентність вступників.

 

1а. Загальні вимоги до рівня володіння абітурієнтами   мовною              компетентністю  

 

  Вступне випробовування  абітурієнтів  ставить за мету також перевірити і оцінити знання французької мови як системи (фонетики, граматики, лексики, орфографії). Виходячи з цього, вступник повинен мати такий рівень сформованої мовної компетентності:

Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ade, -age, -aire, -tion (sion), -at, -erie; префіксів дієслів er-; прикметників: de-.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком. Вживання питальних речень різних типів. Вживання складносурядних та складнопідрядних речень. Вживання безособових речень типу il faut, il pleut, il neige, il vente, il fait froid.

Умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, об’єктно-інфінітивні, об’єктно-дієприкметникові та суб’єктно-інфінітивні конструкції.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку. Власні та загальні іменники.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, зворотні та неозначені займенники.

Прийменник. Типи прийменників.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання Présent для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Passé Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Future Simple – для вираження майбутніх дій; Imparfait – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, а також запланованих дій; Passé Composé – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер.

 2. Рекомендована література для підготовки до вступного екзамену з французької мови

 

1. Матвіїшин В. Г. Французька мова: Підручник – К.: Вища школа, 1992. - 328с. 

2. Мінералова О. І., Бей Н. Т. Методичні вказівки з французької мови для студентів  І-ІІ  курсів:  Львівський  державний  медичний  університет  ім. Данила Галицького. - Львів, 2000. - 86 с. 

3. Опацький С.   Є. Français, niveau débutant :   Підручник   для   вищих  навчальних закладів. - К.; Ірпінь: “Перен”, 2003. - 312 с. 

4. Rigourd V.,  Villepin  B.,  Serreau  R.  Pocket  book-Medicament  et  allaitement maternel. – France: Sauramps, 2010. - 115 р.    

5. Nogier Raphaël. L’homme dans l’oreille–France: Sauramps, 2012. - 190 р.   

6. Brigitte Jolles-Haebeli. Manuel pratique de chirurgie orthopedique. – Elsevir Masson, 2009. - 320 р.   

7. Nayla Farouki, Michel Serres. Dictionnaire de l'homme: la médecine. – France: Pommier, 2002. - 430 р.   

8. Rochcongar P., Riviere D. Medecine du sport. – Elsevir Masson, 2011. - 225 р.    9. Jacques Quevauvilliers. Dictionnaire medicale.- France: Masson, 2012. - 56 р.   

10.  Jacques  Thieulle. Lexique  de  termes  médicaux  et  infirmiers  (3e  édition).  -  France: Lamarre, 2001. - 154 р.   

 

Голова предметної екзаменаційної  комісії                                                          Корольова Т. В.