ПРОГРАМА

вступного екзамену з німецької мови

за спеціальністю
8.12010006 «Сестринська справа»

 


Тернопіль – 2015

Пояснювальна записка

Сучасне українське суспільство налаштоване на забезпечення високоякісної освіти майбутніх фахівців усіх галузей знань. Така освіта, в першу чергу, передбачає високу конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці, яка зумовлює якісну іншомовну підготовку спеціаліста.

В умовах розбудови незалежної України виникає велика потреба у високоосвічених фахівцях медичної сфери зі знанням іноземних мов. Це зумовлено розширенням і зміцненням міжнародних зв’язків, необхідністю ознайомлення зі світовою культурою, потребою освоєння науково-технічного прогресу, розширенням ділових і особистих контактів. Найбільш повноцінне спілкування людей різних країн можливе тільки за умови знання мов цих людей. Іноземні мови відіграють, таким чином, надзвичайно важливу роль у житті суспільства, оскільки стають дієвим чинником його соціально-економічного, науково-технічного і загальнокультурного прогресу і вагомим засобом міжнародної інтеграції.

Успішне складення вступного іспиту з іноземних мов є необхідною умовою для вступу до Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Вступне випробування з іноземних мов проводиться за програмою загальноосвітньої школи. Вона визначає обсяг і зміст знань з іноземних мов, які вимагаються від абітурієнта на вступному екзамені.

Вступне випробування з іноземних мов має на меті перевірити знання іноземної мови як системи (з фонетики, граматики, лексики та орфографії);

Не перебільшення чи применшення ролі одного з цих  аспектів, а тільки їхнє оптимальне поєднання свідчить про  достатньо високий рівень володіння іноземною мовою.

Оскільки на екзамені абітурієнт за відносно короткий відрізок часу повинен показати володіння наведеним комплексом знань, навичок і умінь, до вступного випробовування треба готуватися спеціально та наполегливо, незалежно від оцінки в атестаті.

Програма призначена для вступників до державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

 

 

1. Загальні вимоги до абітурієнтів з вступного екзамену з німецької мови

Вступний екзамен для абітурієнтів з німецької мови  на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» проводиться у формі тестування і ставить за мету перевірити і оцінити мовну компетентність вступників.

 

1а. Загальні вимоги до рівня володіння абітурієнтами   мовною              компетентністю  

  Вступне випробовування  абітурієнтів  ставить за мету також перевірити і оцінити знання німецької мови як системи (фонетики, граматики, лексики, орфографії). Виходячи з цього, вступник повинен мати такий рівень сформованої мовної компетентності:

Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -1er, -chen, -lein, -ung, -heil; -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -ste; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zurück-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим звязкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах активного та пасивного стану.

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu.

Вживання інфінітивних зворотів з um+zu +Infinituv; ohne+zu + Infinitiv, (an)statt+zu +Infinitiv.

Речення з пасивною конструкцією. Речення з конструкцією haben або sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне дієслово + Infinitiv Passiv.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучниками dass, ob, з питальними словами та займенниковими прислівниками; з підрядним часу із сполучниками wenn, als, nachdem, während, bevor, seitdem; Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками als, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна – дієсловом в Imperfekt.

Складнопідрядні речення з підрядним причини із сполучниками weil, da; з підрядним означальним з відносними займенниками die, der, das, die в усіх відмінках, з прийменниками та без них; з підрядним мети з сполучником damit; з умовним підрядним з сполучником wenn та безсполучниковими; та допустовим підрядним з сполучником obwohl.

Вживання складносурядних речень із сполучниками und, aber, denn, deshalb.

Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Partizip I, Partizip II у ролі означення.  Поширене речення, що містить дієприкметникові звороти з Partizip l, Partizip II.

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt та Plusquamperfekt активного та пасивного стану.

Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу.

Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді. Вживання Plusquamperfekt в підрядних реченнях часу.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: mit, nach, aus, zu, von, bei, gegenüber, außer, seit; прийменників з родовим відмінком während, wegen, (an)statt, trotz; із знахідним відмінком für, durch, ohne, um, gegen, entlang.

 

2. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування з англійської мови

 

1.     Басай Н.П. Німецька мова: Підручники для 5-10 класів.  Київ: Освіта, 2000. – 2003 рр.

2.     Гінка Б.І., Мелех З.Д. Німецька мова: Посібник-порадник для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 260 с.

3.     Гінка Б.І. Das Leseparadies. Книга для читання німецькою мовою для старшокласників, абітурієнтів та студентів молодших курсів. – Тернопіль: Навчальна книгаБогдан, 2007. –212с.

4.     Євгененко Д.А., Білоус О.М. і ін. Практична граматика німецької мови: Навч. посібник для студентів і учнів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 334 с.

5.     Конкурсні і тестові завдання з німецької мови. Львів: ЛНУ, 2002. – 322 с.

6.     Корнацький Б.В. Елементарна граматика німецької мови (морфологія). – Тернопіль: Астон, 1998. – 86 с.

7.     Михайлова О.Є., Шендельс Є.Й. Довідник з граматики німецької мови. Для учнів старших класів середньої школи. – К.: Рад. школа, 1997. – 276 с.

8.     Пеляк О.М., Бияк Н.Я. Випускний екзамен з німецької мови для 11 класу. – Тернопіль: Навчальні посібники, 2001. –64с.

9.     Сергеєва Л.У., Лисенко Е.У. і ін. Німецька мова: завдання та тести (ч. І). Посібник-довідник для вступників до вузів. – К.: Ґенеза, 1993. – 192с.

10.                         Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. – К.: Рад. школа, 1989. – 302 с.

11.                         Смолій М.С. Німецька мова: тематичні тексти, завдання, розмовні моделі. 

Вид.2-е, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 304 с.

12.                         Смолій М.С. Німецька мова: граматичний довідник.Вид. 3-е, перероб. і доп.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 224 с.

13.                         Снегирева Н.С. Тесты по немецкому языку. – М.: Айрис-Пресс, 2003.  288с.

14.                         Тестові завдання з німецької мови / Укл. Бияк Н.Я., Веселовський Я.Б., Гінка Б.І. і ін. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 92 с.

 

 Голова предметної екзаменаційної  комісії                                                              доц. Кліщ Г. І.