Програма ВТУПНИХ ІСПИТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ СЕТРИНСЬКОЇ СПРАВИ»

за спеціальністю

6.12010102 “Сестринська справа”

 

 Тернопіль – 2015


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Програму фахового вступного випробування з основ медсестринства складено для осіб, які вступають на навчання до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю 6.120101 Сестринська справа на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

Програму фахового випробування розроблено на основі чинної програми з основ медсестринства для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-III рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 Сестринська справа ( МОЗ України, 2011).

Програма складається з таких тем:

1.     Історія медсестринства та перспективи його розвитку. Поняття про медсестринські теорії та процес

2.     Санологія

3.     Типи ЛПЗ, їх структура та функції. Роль медичної сестри в задоволенні потреб пацієнта

4.     Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ. Дезінфекція, стерилізація, асептика, антисептика

5.     Приймання пацієнта до стаціонару.

6.     Лікувально-охоронний режим. Безпечне лікарняне середовище

7.     Роль медичної сестри в підтриманні особистої гігієни пацієнтів. Профілактика пролежнів

8.     Задоволення потреби пацієнтів у харчування та вживанні рідини

9.     Задоволення потреби пацієнтів у підтриманні нормальної температури тіла

10.                       Методи найпростішої фізіотерапії. Засоби впливу на кровообіг

11.                       Задоволення потреби пацієнта в нормальному диханні. Оксигенотерапія

12.                       Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням кровообігу, тяжкохворими та агонуючими

13.                       Виписування, зберігання та застосування ліків

14.                       Парентеральне введення ліків. Ускладнення ін’єкцій

15.                       Медична етика та деонтологія. Спілкування в медсестринстві.

16.                       Моральна та юридична відповідальність медичної сестри

17.                       Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням травлення

18.                       Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням сечовиділення

19.                       Шлункове та дуоденальне зондування

20.                       Участь медичної сестри в лабораторних методах дослідження

21.                       Участь медичної сестри в рентгенологічних методах обстеження

22.                       Участь медичної сестри в інструментальних методах обстеження

23.                       Людські потреби. Медсестринські моделі та процес

24.                       Ієрархія людських потреб за А. Маслоу

25.                       Медсестринські моделі

26.                       Медсестринський процес

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Історія медсестринства та перспективи його розвитку.

Поняття про медсестринські теорії та процес

1.           Визначення поняття медсестринства. Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її функції. Основи медсестринства як предмет, його мета, завдання, місце серед інших дисциплін у системі медичної освіти.   Історія розвитку медсестринства в Україні та в світі (організація шпиталів у Запорізькій Січі, догляд за хворими та пораненими в монастирях). Міжнародне визнання діяльності Флоренс Найтінгейл. Міжнародне товариство Червоного Хреста, його значення у створенні шкіл сестер милосердя. Андрій Крупинський — засновник медичної освіти в Україні.

2.           Поняття про систему охорони здоров’я в Україні. Керівництво та управління сестринською справою. Створення Асоціації медсестер України. Медсестринські періодичні видання.

3.           Ступенева система підготовки медичних сестер за кордоном та в Україні. Медичні училища, коледжі, медсестринські факультети медичних університетів. Кваліфікаційна характеристика медичної сестри, вимоги до особистості, професійні вимоги. Роль медичної сестри в лікувальному процесі. Догляд за пацієнтами. Права та обов’язки медсестри.

4.           Професійні шкідливості в роботі медсестри, профілактика їх. Дотримання правил техніки безпеки.

5.           Перспективи розвитку медсестринства. Система підвищення кваліфікації медсестер. Атестація професійного рівня, кваліфікаційні категорії.

6.           Поняття про медсестринські теорії та медсестринський процес.

Санологія

1.           Визначення поняття здоров’я, індивідуальне та суспільне здоров’я. Показники громадського здоров’я: народжуваність, смертність, середня тривалість життя, захворюваність, інвалідність. Фактори ризику виникнення захворювань: зовнішні та внутрішні. Характеристика найбільш вагомих факторів: забруднення навколишнього середовища, нераціональне харчування, гіподинамія, шкідливі звички, психоемоційне напруження, генетичний ризик. Формування здорового способу життя — головний засіб профілактики захворювань.

2.           Диспансеризація — активна форма медичного спостереження за окремими групами населення. Активне раннє виявлення хворих. Роль медсестри в системі диспансерного спостереження за пацієнтами. Концепція здоров’я та хвороби.

3.           Гармонійна сім’я — запорука здоров’я. Особливості здоров’я дорослого населення залежно від сімейного стану, проблема розлучення. Консультації Сім’я та шлюб”. Створення сім’ї, роль сім’ї у формуванні здоров’я дітей. Проблеми народжуваності та абортів. Контрацептивні засоби. Визначення поняття геронтології. Показники довголіття. Геронтологічна класифікація. Середня тривалість життя. Проблеми людей похилого та старечого віку. Санітарно-освітня робота серед населення.

4.           Вплив харчування на здоров’я, основні принципи раціонального харчування. Особливості харчування різних груп населення. Таблиці визначення фізіологічної потреби в основних харчових інградієнтах залежно від інтенсивності праці. Режим харчування. Формули визначення ідеальної маси тіла. Роль медсестри у формуванні здорового способу життя.

5.           Вплив рухової активності на оздоровлення організму. Рух — запорука здоров’я. Фізичні вправи як лікувальний чинник, спрямований на зміцнення здоров’я. Загартування один із факторів зміцнення здоров’я. Основні принципи загартування.

Типи ЛПЗ, їх структура та функції

Роль медичної сестри в задоволенні потреб пацієнта

1.     Типи лікувально-профілактичних закладів: стаціонарні, амбулаторні, змішані, принципи їх роботи. Кваліфікаційна характеристика медичної сестри. Права та обов’язки медсестри. Функції медсестри в лікувальному процесі.

2.     Догляд за пацієнтами загальний та спеціальний. Стандарти медсестринського догляду. Структурні підрозділи стаціонару, їх функції та режим роботи. Посадові обов’язки медсестринського персоналу лікарні. Прибуття пацієнтів у стаціонар, правила приймання пацієнтів.

3.     Структура терапевтичного відділення лікарні. Медсестринський пост, його оснащення та документація. Об’єм роботи медсестри. Структура поліклініки, її функції, види медичної документації. Об’єм роботи медсестринського персоналу. Особливості роботи дільничних медсестер.

4.     Поняття про людські потреби, роль медсестри в задоволенні потреб пацієнтів.

5.     Структура поліклініки, її функції, медсестринський персонал, види медичної документації. Об’єм роботи медсестринського персоналу. Особливості роботи дільничних медичних сестер. Роль медичних сестер у пропаганді здорового способу життя та профілактиці захворювань, проведенні медичних оглядів та диспансеризації населення. Структура та функції дитячої та жіночої консультації, здоровпункту.

6.     Типи лікарень, їхні функції. Структурні підрозділи стаціонару, їхні функції та режим роботи. Посадові обов’язки медсестринського персоналу лікарні. Внутрішній розпорядок лікарні.

7.     Структура та штати терапевтичного відділення лікарні. Медсестринський пост, його оснащення та документація. Правила передачі чергувань медсестер. Об’єм роботи постової медсестри.

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ.

Дезінфекція, стерилізація, асептика, антисептика

1.           Поняття про санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ, його мета, засоби досягнення. Проблеми внутрішньолікарняної інфекції. Шляхи зараження, групи ризику. Заходи профілактики та контролю. Особиста гігієна медперсоналу. Вимоги до спецодягу. Вимоги та способи забезпечення гігієни тіла та рук. Оброблення рук медичної сестри до і після виконання маніпуляцій.

2.           Дезінфекція, її розділи: власне дезінфекція, дезінсекція, дератизація, стерилізація. Види дезінфекції: профілактична, вогнищева, поточна і заключна. Методи дезінфекції: фізичний, хімічний та комбінований.

3.           Характеристика дезінфікуючих речовин, їх дія на мікроорганізми, правила зберігання та техніка безпеки під час роботи. Приготування та застосування розчинів хлорного вапна та хлораміну необхідної концентрації. Сучасні дезінфікуючі засоби, їх характеристика та застосування. Дезінфекція предметів догляду за пацієнтами. Маркування інвентаря для прибирання.

4.           Значення поточної дезінфекції у профілактиці внутрішньолікарняної інфекції. Призначення заключної дезінфекції, методи і засоби її проведення.

5.           Стерилізація: визначення, види та значення. Робота центральних стерилізаційних відділень. Методи і способи стерилізації: кип’ятінням, сухим гарячим повітрям, парою під тиском, йонізуючим випромінюванням, хімічна. Методи контролю стерилізації: фізичний, хімічний, бактеріологічний. Передстерилізаційна оброблення медичних інструментів, її значення, засоби, етапи. Контроль якості оброблення: азопірамова, фенолфталеїнова проби.

6.           Поняття про асептику та антисептику, їх значення, засоби досягнення. Чинні накази МОЗ України №№ 38, 120, 223, 408, 450, 410, 720, 770. Профілактика передачі кров’яних інфекцій, безпека медперсоналу.

7.           Чинні накази МОЗ України. Профілактика заражень кров’яними інфекціями, безпека медперсоналу. Профілактика СНІДу та вірусного гепатиту.

8.           Можливі проблеми пацієнта: страх перед ризиком ВІЛ-інфікування.

9.           Медсестринські втручання з вирішення проблеми, що виникла.

10.      Дезінфекція, розділи: власне дезінфекція, дезінсекція, дератизація, стерилізація. Види дезінфекції: профілактична, вогнищева, поточна і заключна. Методи дезінфекції: фізичний, хімічний та комбінований. Характеристика дезінфікуючих речовин, їх дія на мікроорганізми. Правила зберігання та техніка безпеки під час роботи з хлорвмісними розчинами. Приготування та застосування розчинів хлорного вапна та хлораміну необхідної концентрації. Сучасні дезінфікуючі середники, що застосовуються в медицині (стериліум, дезафект, дескософт, хлорантоїн, неохлор, дезактін, дезоксон та ін.), їхня характеристика та способи застосування. Дезінфекція предметів догляду за пацієнтами. Маркування інвентаря для прибирання.

11.      Значення поточної дезінфекції у профілактиці внутрішньолікарняної інфекції. Призначення заключної дезінфекції, методи і засоби її проведення.

12.      Передстерилізаційне оброблення медичних інструментів, його значення, засоби, етапи. Контроль якості оброблення: азопірамова, фенолфталеїнова проби.

Приймання пацієнта до стаціонару

1.           Приймальне відділення лікарні, його функції, структура, та обладнання. Медична документація приймального відділення. Шляхи перебуття хворих. Об’єм роботи медичної сестри приймального відділення.

2.           Правила прийому та реєстрації пацієнтів. Реєстрація пацієнта в Журналі обліку прийому хворих і відмов у госпіталізації”. Оформлення титульного листка Медичної карти стацйонарного хворого”, Термінового повідомлення про інфекційне захворювання”.

3.           Оснащення санпропускника. Огляд на коросту та педикульоз. Протипедикульозна укладка, дезінсекційні засоби. Повне та часткове санітарне оброблення пацієнтів. Спостереження за пацієнтом під час гігієнічної ванни. Антропометрія.

Лікувально-охоронний режим. Безпечне лікарняне середовище

1.           Поняття про лікувально-охоронний режим, його елементи та значення для пацієнта. Види режимів рухової активності: суворий ліжковий, ліжковий, палатний, загальний. Безпечне транспортування та перекладання тяжкохворих: на каталці, кріслі-каталці, на ношах, на руках.

2.           Положення пацієнтів у ліжку: активне, пасивне, вимушене. Поняття про біомеханіку тіла та правильне положення тіла. Створення пацієнту вигідного положення в ліжку. Використання функціонального ліжка. Правила переміщення та зміни положення пацієнта в ліжку (на спині, животі, в положенні Фаулера і Сімпса).

3.           Запобігання травматизму в пацієнтів. Медсестринські втручання для зниження  ризику падіння, опіків, отруєнь, ураження електричним струмом. Фактори ризику нещасних випадків у пацієнтів: малюковий і старечий вік, порушення свідомості, зору, слуху, ходи, побічні ефекти лікувальної терапії.

4.           Організація роботи медичної сестри для забезпечення правильної біомеханіки тіла з метою запобігання травмам хребта та суглобів.

5.           Можливі проблеми пацієнтів: високий ризик падіння, пов’язаний з порушенням зору чи ходи. Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.

Роль медичної сестри в підтриманні особистої гігієни пацієнтів.

Профілактика пролежнів

1.     Вимоги до постільної білизни. Приготування постелі. Способи заміни натільної та постільної білизни тяжкохворим. Правила зберігання чистої та брудної білизни в стацйонарі.

2.     Догляд за слизовими оболонками. Видалення кірок та виділень з носових ходів. Промивання очей, очні ванночки.

3.     Догляд за слизовою ротової порожнини, зрошення, полоскання, чищення зубів у тяжкохворих.

4.     Очищення зовнішнього слухового проходу, видалення сірчаного корка. Закапування крапель в очі, вуха, ніс. Навчання членів родини тяжкохворих пацієнтів елементам догляду за слизовими оболонками.

5.     Вимоги до гігієни тіла хворого. Допомога тяжкохворим під час гігієнічних заходів: вмивання, миття рук, ніг, волосся, гоління, підстригання нігтів. Підмивання тяжкохворих. Подавання сечоприймача та судна.

6.     Пролежні, причини виникнення, локалізація, стадії утворення та профілактика. Методика визначення ступеня ризику утворення пролежнів у кожного пацієнта за шкалою Нортона. Тактика медичної сестри за наявності пролежнів.

7.     Навчання членів родини тяжкохворого пацієнта елементам догляду за шкірою та природними складками у тяжкохворих, проведення туалету очей, носа, вух, ротової порожнини, підмивання, подавання судна і сечоприймача.

8.     Можливі проблеми пацієнта: порушення цілісності шкіри, ризик виникнення пролежнів. Медсестринські втручання щодо вирішення проблем, що виникли.

Задоволення потреби пацієнтів у харчування та вживанні рідини

1.     Організація харчування пацієнтів у стацйонарі, санітарно-гігієнічні вимоги. Складання порційної вимоги. Участь медичної сестри в роздаванні їжі та годуванні тяжкохворих. Контроль за продуктовими передачами, вмістом тумбочок та холодильника.

2.     Поняття про лікувальне харчування, значення його для пацієнтів. Принципи дієтичного харчування: щадний, коригуючий та заміщення. Характеристика основних дієтичних столів.

3.     Штучне харчування пацієнтів: через зонд, гастростому, харчові клізми, парентеральне. Догляд за пацієнтами.

4.     Організація харчування в стаціонарі, санітарно-гігієнічні вимоги. Складання порційної вимоги. Участь медсестри в роздаванні їжі та годуванні тяжкохворих. Контроль за продуктовими передачами, вмістом тумбочок та холодильника.

5.     Поняття про лікувальне харчування, основні принципи, значення для пацієнтів. Характеристика основних дієтичних столів.

6.     Годування тяжкохворих у ліжку з ложки, поїльника. Види штучного харчування: через зонд, гастростому, харчові клізми, парентеральне. Показання та протипоказання, догляд за пацієнтами. Навчання членів родини тяжкохворого пацієнта правилам штучного годування, догляду за гастростомою.

7.     Можливі проблеми пацієнта: зменшення апетиту, дефіцит знань стосовно призначеної дієти. Медсестринські втручання у вирішення проблем, що виникли.

Задоволення потреби пацієнтів у підтриманні нормальної температури тіла

1.     Поняття про терморегуляцію. Термометрія. Види та будова медичного термометра. Правила зберігання, знезаражування та користування термометром. Правила та способи вимірювання температури тіла.

2.     Реєстрація результатів, цифровий та графічній запис температури. Види температурних кривих.

3.     Стадії гарячки: підйом, збереження та зниження температури. Основні симптоми в трьох періодах гарячки. Проблеми пацієнта, пов’язані з підйомом, розпалом та зниженням температури.

4.     Спостереження та догляд за пацієнтами в трьох періодах гарячки. Боротьба з гіпертермією. Криза та лізис температури. Надання допомоги пацієнтам під час критичного зниження температури. Вікові особливості температурних реакцій.
5.     Термометрія. Види та будова медичного термометра. Правила зберігання, знезараження та користування термометром. Правила та способи вимірювання температури тіла.
6.     Реєстрація результатів, цифровий та графічній запис температури. Види температурних кривих.

7.     Стадії гарячки: підйом, збереження та зниження температури. Основні симптоми в трьох періодах гарячки. Проблеми пацієнта, пов’язані з підйомом, розпалом та зниженням температури.

8.     Спостереження та догляд за пацієнтами в трьох періодах гарячки. Боротьба з гіпертермією. Криза та лізис температури. Надання допомоги пацієнтам під час критичного зниження температури. Вікові особливості температурних реакцій.

9.     Можливі проблеми пацієнта: маячіння, спрага, криза. Медсестринські втручання у вирішення проблем, що виникли.

Методи найпростішої фізіотерапії. Засоби впливу на кровообіг

1.     Поняття про фізіотерапію. Дія на організм холоду й тепла, природних факторів. Види найпростіших фізіопроцедур. Право пацієнта на інформацію про процедуру та необхідність згоди на процедуру. Показання, протипоказання, механізм дії, підготовка пацієнта, оснащення та техніка постановки банок, гірчичників, компресів, грілки, міхура з льодом. Можливі ускладнення та їх профілактика. Спостереження та догляд за пацієнтом під час та після процедури.

2.     Гірудотерапія. Показання, протипоказання, механізм дії, застосування п’явок. Можливі ускладнення, їх профілактика. Спостереження та догляд за пацієнтом.

3.     Світлолікування. Показання, протипоказання, механізм дії, техніка застосування ламп Мініна, солюкс, УФО. Правила техніки безпеки під час проведення процедур. Можливі ускладнення та їхня профілактика. Водолікування. Види лікувальних ванн, місцеві обливання. Показання, протипоказання, правила приймання водних процедур. Спостереження за пацієнтом.

4.     Поняття про фізіотерапію. Дія на організм холоду й тепла, природних факторів. Види найпростіших фізпроцедур. Право пацієнта на інформацію про процедуру та необхідність згоди на процедуру.

5.     Показання, протипоказання, механізм дії, підготовка пацієнта, оснащення до проведення фізпроцедур. Техніка постановки банок, гірчичників, компресів, грілки, міхура з льодом.

6.     Можливі ускладнення фізпроцедур та їх профілактика. Спостереження та догляд за пацієнтами під час та після процедури.

7.     Гірудотерапія. Показання, протипоказання, механізм дії, застосування п’явок. Можливі ускладнення, їх профілактика. Спостереження та догляд за пацієнтом.

8.     Світлолікування. Показання, протипоказання, механізм дії, техніка застосування ламп Мініна, солюкс, УФО. Правила техніки безпеки під час проведення процедур. Можливі ускладнення та їх профілактика.

9.     Водолікування. Види лікувальних ванн, місцеві обливання. Показання, протипоказання, правила приймання водних процедур. Спостереження за пацієнтом.
10.           Можливі проблеми пацієнта: опіки при постановці банок, непритомність під час приймання ванни, страх перед постановкою п’явок. Медсестринські втручання, направлені на вирішення проблем, що виникли.

Задоволення потреби пацієнта в нормальному диханні.

Оксигенотерапія

1.     Дихання: частота, ритм, глибина. Дослідження дихання. Спірометрія. Проблеми пацієнта, пов’язані з порушенням функції органів дихання. Задишка інспіраторна, експіраторна, змішана, ядуха, кашель сухий та вологий. Кровохаркання та легенева кровотеча, надання допомоги. Характер харкотиння, користування індивідуальною плювальницею. Патологічні типи дихання: Чейна—Стокса, Куссмауля, Біота.

2.     Оксигенотерапія. Правила зберігання та користування кисневими балонами. Подача кисню з кисневої подушки, через носовий катетер, з апарата Боброва. Гіпербарична оксигенація. Догляд за пацієнтами з проблемами дихання.

3.     Дихання: частота, ритм, глибина. Визначення частоти дихання. Спірометрія — визначення життєвої ємкості легенів.

4.     Проблеми пацієнта, пов’язані з порушенням функції органів дихання. Задишка інспіраторна, експіраторна, змішана, ядуха, кашель сухий та вологий. Кровохаркання та легенева кровотеча, надання допомоги. Характер харкотиння, користування індивідуальною плювальницею. Патологічні типи дихання: Чейна—Стокса, Куссмауля, Біота.

5.     Оксигенотерапія. Правила зберігання та користування кисневими балонами. Техніка безпеки при користуванні кисневими балонами. Методи подачі кисню: з кисневої подушки, через носовий катетер, з апарата Боброва. Гіпербарична оксигенація, показання до призначення, методика проведення.

6.     Можливі проблеми пацієнта: кашель, задишка, ядуха. Медсестринські втручання, направлені на вирішення проблем, що виникли.

Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням кровообігу, тяжкохворими та агонуючими

1.     Пульс та його характеристика: ритм, частота, наповнення, напруження. Порушення пульсу: тахікардія, брадікардія, аритмія. Артеріальний тиск: систолічний, діастолічний, пульсовий. Симптоми підвищення та зниження артеріального тиску.

2.     Проблеми пацієнта при порушенні функцій серцево-судинної системи. Спостереження та догляд за пацієнтами. Дієтичний стіл №10. Визначення набряків та добового діурезу. Невідкладна допомога при шоку, зомлінні, колапсі, гострій серцевій недостатності.

3.     Об’єм роботи медичної сестри палати інтенсивної терапії та реанімації. Особливості медсестринського догляду за тяжкохворими та агонуючими. Особливості паліативного лікування безнадійних хворих у закладах Хоспіс, у домашніх умовах.

4.     Симптоми клінічної та біологічної смерті. Реанімаційні заходи. Правила поводження з трупом. Процес умирання. Смерть. Втрата. Горе. Допомога медичної сестри в життєвих кризових ситуаціях.

5.     Пульс, його характеристика: ритм, частота, наповнення, напруження. Техніка дослідження пульсу, запис результатів, графічне зображення в температурному листку. Порушення пульсу: тахікардія, брадикардія, аритмія.

6.     Артеріальний тиск: систолічний, діастолічний, пульсовий. Техніка вимірювання АТ, види тонометрів. Цифрове та графічне зображення АТ. Симптоми підвищення та зниження АТ.

7.     Спостереження та догляд за пацієнтами. Дієтичний стіл №10. Визначення набряків та добового діурезу. Невідкладна допомога при шоку, зомлінні, колапсі, гострій серцевій недостатності.

8.     Можливі проблеми пацієнта при порушенні функції серцево-судинної системи: тахікардія, брадікардія, гіпертензія, непритомність, біль у серці. Медсестринські втручання, направлені на вирішення проблем, що виникли.

9.     Складання та реалізація плану догляду за пацієнтами з порушенням кровообігу.

10.           Особливості медсестринського догляду за тяжкохворими та агонуючими. Об’єм роботи медичної сестри палати інтенсивної терапії та реанімації. Особливості паліативного лікування безнадійних хворих у закладах Хоспіс.

11.           Симптоми клінічної та біологічної смерті. Реанімаційні заходи. Правила поводження з трупом.

12.           Процес умирання. Смерть. Втрата. Горе. Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійним пацієнтом, його сім’єю та близькими. Потреби тяжкохворих та агонуючих пацієнтів, їхніх сімей. Роль медичної сестри в задоволенні потреб безнадійно хворого в стаціонарі та вдома. Необхідність психологічної підтримки з боку медсестринського персоналу, що доглядає безнадійних хворих.

13.           Можливі проблеми пацієнтів та родини: невміння доглядати за тяжкохворим, депресія хворого. Медсестринські втручання, направлені на вирішення проблем, що виникли.

Виписування, зберігання та застосування ліків

1.     Вибір призначень з листків призначень хворих. Виписування вимоги-накладної, одержання ліків з аптеки. Виписування, облік та видача наркотичних, сильнодіючих та гостродефіцитних лікарських засобів. Оформлення журналів обліку ліків. Шафи А та Б. Розміщення ліків у шафі. Роздавання ліків у стаціонарі, правила приймання ліків. Право пацієнта на інформацію про призначені лікарські засоби. Необхідність згоди пацієнта на введення ліків.

2.     Зовнішній спосіб застосування ліків: змазування шкіри, втирання мазі, накладання пластирів, бовтанок, присипок. Закапування крапель в очі, вуха, ніс. Аерозолі, застосування інгаляторів.

3.     Ентеральний спосіб введення ліків: через рот, під язик, ректальне, його переваги та недоліки. Лікарські форми для ентерального вживання, дози.

4.     Вибір призначень з листків призначень хворих. Виписування вимоги-накладної, одержання ліків з аптеки. Виписування, облік та видача наркотичних, сильнодіючих та гостродефіцитних лікувальних засобів. Оформлення журналів обліку ліків. Шафи А та Б. Розміщення ліків у шафі. Роздавання ліків у стаціонарі, правила приймання ліків. Право пацієнта на інформацію про призначені медикаменти. Необхідність згоди пацієнта на введення ліків.    

5.     Зовнішній спосіб застосування ліків: змазування шкіри, втирання мазі, накладання пластирів, бовтанок, присипок. Закрапування крапель в очі, вуха, ніс. Аерозолі, застосування інгаляторів.

6.     Ентеральний спосіб введення ліків: через рот, під язик, ректальне; його переваги та недоліки. Медичні форми для ентерального вживання, дози.

Парентеральне введення ліків. Ускладнення ін’єкцій

1.     Парентеральне введення ліків, переваги та недоліки, інструменти. Види шприців та голок. Оброблення рук медичної сестри та шкіри пацієнта перед ін’єкцією. Вибір шприца та голки, анатомічні ділянки залежно від виду ін’єкції.

2.     Техніка внутрішньошкірної ін’єкції. Проведення проби Манту та проби на чутливість до медикаментів, оцінювання результатів.

3.     Підшкірні ін’єкції:  медикаменти, техніка виконання. Особливості введення олійних розчинів, профілактика ускладнень. Розрахунок дози та введення інсуліну. Види інсулінових шприців.

4.     Техніка внутрішньом’язової ін’єкції. Лікарські препарати для внутрішньом’язового введення. Поняття про антибіотики, форма їх випуску, основні групи, лікувальна дія. Розчини для розчинення антибіотиків. Правила розчинення та розрахунок дози  антибіотиків.

5.     Внутрішньовенні ін’єкції. Венепункція, мета її проведення. Підготовка пацієнта, необхідних інструментів, вибір анатомічних ділянок і техніка венепункції. Внутрішньовенне струминне введення ліків.

6.     Внутрішньовенне краплинне введення розчинів. Будова системи для інфузійної терапії. Спостереження та догляд за пацієнтом під час інфузійної терапії.

7.     Можливі ускладнення під час виконання ін’єкцій, причини їхнього виникнення. Ускладнення внутрішньошкірних та підшкірних ін’єкцій: інфільтрат, алергійні реакції, рожисте запалення, ліподистрофія, жирова емболія. Допомога при них, попередження.

8.     Ускладнення внутрішньом’язових ін’єкцій: інфільтрат, абсцес, поломка голки, парез, алергійні реакції; запобігання їм та лікування.     

9.     Ускладнення внутрішньовенних ін’єкцій: жирова та повітряна емболія, помилкове введення ліків, некроз, флебіт, гематома, анафілактичний шок, пірогенні реакції. Профілактика, надання допомоги.

10.           Віддаленні ускладнення: сепсис, вірусний гепатит, СНІД. Профілактика кров’яних інфекцій.

11.           Парентеральне введення ліків, переваги та недоліки, інструменти. Види шприців та голок. Ціна поділки шприца. Укладання інструментів у коробці-стерилізаторі. Способи стерилізації шприців та голок.

12.           Вибір шприца та голки залежно від виду ін’єкції. Збирання стерильного шприца із крафт-пакета, коробки-стерилізатора, одноразового. Набирання ліків з ампул та флаконів. Види ін’єкцій. Оброблення рук медичної сестри та шкіри пацієнта перед ін’єкцією.

13.           Вибір шприца та голки для внутрішньошкірних ін’єкцій. Техніка проведення внутрішньошкірної ін’єкції. Особливості проведення проби Манту та проби на чутливість до медикаментів, оцінювання результатів.

14.           Можливі ускладнення внутрішньошкірних ін’єкцій: інфільтрат, алергійні реакції, рожисте запалення. Допомога при них.

15.           Підшкірні ін’єкції: анатомічні ділянки, вибір шприца та голки, техніка виконання. Лікарські препарати для підшкірного введення. Особливості введення олійних розчинів, профілактика ускладнень. Оброблення шприців та голок після олійних розчинів. Види інсулінових шприців. Розрахунок дози та введення інсуліну. Ускладнення підшкірних ін’єкцій: інфільтрат, алергійні реакції,  ліподистрофія, жирова емболія. Допомога при них.

16.           Анатомічні ділянки, вибір шприца та голки, техніка внутрішньом’язової ін’єкції. Медичні препарати для внутрішньом’язового введення. Правила доставки стерильного шприца до ліжка хворого. Особливості введення забарвлених розчинів.

17.           Ускладнення внутрішньом’язових ін’єкцій: інфільтрат, абсцес, поломка голки, парези, алергійні реакції, запобігання їм та лікування. Профілактика, надання допомоги.

18.           Поняття про антибіотики, форма їх випуску, основні групи, лікувальна дія. Розчини для розчинення антибіотиків. Правила розчинення, розрахунок, набирання призначеної дози та введення антибіотиків внутрішньом’язово. Особливості введення біциліну та забарвлених розчинів.

19.           Побічна дія та ускладнення антибіотиків, профілактика та лікування.

20.           Венепункція, мета її проведення. Підготовка пацієнта, необхідних інструментів, вибір анатомічних ділянок, накладання джгута і техніка венепункції.  Внутрішньовенне струминне введення ліків, стерильні розчини для вливань. Особливості введення 10% кальцію хлориду та сильнодіючих серцевих препаратів. Застосування голок-метеликів. Катетеризація периферійних вен, застосування голок-метеликів, постійних катетерів-венфлонів, підбір їх за розмірами, догляд за ними.

21.           Взяття крові з вени для біохімічного та бактеріологічного дослідження. Особливості взяття крові на виявлення в ній алкоголю.

22.           Показання, протипоказання та техніка кровопускання. Попередження ускладнень при внутрішньовенних ін’єкціях. Знезаражування використаних шприців та голок.

23.           Внутрішньовенне краплинне введення стерильних розчинів. Будова та монтаж системи для інфузійної терапії. Заповнення системи та підключення до вени. Спостереження та догляд за пацієнтом під час інфузійної терапії, профілактика ускладнень.

24.           Ускладнення внутрішньовенних ін’єкцій: жирова та повітряна емболія, помилкове введення ліків, некроз, флебіт, гематома, анафілактичний шок, пірогенні реакції. Надання допомоги. Віддаленні ускладнення: сепсис, вірусний гепатит, СНІД. Тактика медсестри для профілактика кров’яних інфекцій.

Медична етика та деонтологія. Спілкування в медсестринстві.

Моральна та юридична відповідальність медичної сестри

1.     Поняття про медичну етику і деонтологію, їх мета. Етичні  норми і принципи поведінки медичної сестри в колективі. Медичний етикет та субординація. Медична сестра та пацієнт. Міжособове спілкування. Етичний кодекс медсестер України. Основні етико-деонтологічні завдання медичної сестри: збереження емоційної рівноваги пацієнта, спрямування психічної діяльності на видужання, профілактика професійних порушень.

2.     Професійна деформація медичної сестри, причини виникнення. Види професійних порушень та їх вплив на пацієнтів. Егогенія, ятрогенія, егротогенія, причини виникнення. Індивідуальний підхід до пацієнтів залежно від віку та захворювання.

3.     Внутрішня картина хвороби (здоров’я) — головний фактор

4.     деонтологічної поведінки медичної сестри. Усвідомлення пацієнтом хвороби, знання про хворобу, реагування на хворобу. Адекватне ставлення пацієнта до хвороби: визнання факту хвороби, співпраця пацієнта з лікарем, медичною сестрою, членами сім’ї, спрямована на одужання. Неадекватне ставлення до хвороби (здоров’я): негативне, зневажливе, іпохондричне, утилітарне.

5.     Проблема сумісності пацієнтів, ставлення медичної сестри до пацієнтів з відхиленням у поведінці. Поведінка медичної сестри у зв’язку з інвазивними та інтимними маніпуляціями.

6.     Види відповідальності: адміністративна, моральна, юридична. Відповідальність за порушення трудової дисципліни. Посадові злочини медичної сестри, порушення професійних обов’язків: розкрадання ліків, ненадання допомоги, професійні помилки, ненавмисне вбивство, розголошення медичної таємниці. Кримінальні аборти.

7.     Причини професійних злочинів: безвідповідальність, самовпевненість, відсутність професйоналізму, несумлінність.Умови, які виключають протиправні дії: суворе дотримання етичних норм, відповідальність, сумлінність, професйоналізм.

Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням травлення

1.     Проблеми пацієнтів при порушенні функцій травного каналу: біль, відрижка, печія, гикавка, порушення апетиту, нудота, блювання, шлункова кровотеча. Допомога пацієнту під час блювання та блюванні в несвідомому стані. Невідкладна допомога при шлунковій кровотечі.

2.     Показання і протипоказання до промивання шлунка, техніка промивання. Спостереження за пацієнтом під час та після процедури. Беззондове промивання шлунка. Догляд за пацієнтами з хворобами шлунка та дванадцятипалої кишки. Дієтичні столи № 1, 1а, 16, 2,  5.

3.     Проблеми пацієнта при захворюваннях кишок: біль, закреп, пронос, метеоризм, кишкова кровотеча. Догляд за пацієнтами. Застосування суден та калоприймачів. Дієтичні столи № 3,4.

4.     Види клізм: очисна, сифонна, лікувальна, послаблювальна, живильна. Показання та протипоказання до проведення, можливі ускладнення. Застосування газовивідної трубки, показання та протипоказання. Право пацієнта на інформацію про маніпуляцію. Необхідність одержання згоди на маніпуляцію. Спостереження та догляд за пацієнтами в гастроентерології.

5.     Проблеми пацієнта при порушенні функцій травного каналу: біль, відрижка, печія, гикавка, порушення апетиту, нудота, блювання, шлункова кровотеча. Допомога пацієнту під час блювання та блюванні в несвідомому стані. Невідкладна допомога при шлунковій кровотечі.

6.     Показання і протипоказання до промивання шлунка, підготовка оснащення, пацієнта, техніка промивання. Види зондів. Спостереження за пацієнтом під час та після процедури. Беззондове промивання шлунка. Складання та реалізація плану догляду за пацієнтами з хворобами шлунка та дванадцятипалої кишки.

7.     Дієтичні столи № 1, 1а, 1б, 2, 5.

8.     Медсестринські втручання в розв’язання проблем, що виникли.

9.     Клізми: очисна, сифонна, лікувальна, послаблююча, живильна. Підготовка пацієнта та оснащення. Показання та протипоказання до проведення, можливі ускладнення. Застосування газовивідної трубки, показання та протипоказання. Право пацієнта на інформацію про маніпуляцію.

10.           Проблеми пацієнта при захворюваннях кишок: біль, закреп, пронос, метеоризм, кишкова кровотеча. Застосування суден та калоприймачів. Дієтичні столи № 3,4. Складання та реалізація плану догляду за пацієнтами в гастроентерології.

11.           Медсестринські втручання в розв’язання проблем, що виникли.

Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням сечовиділення

1.     Проблеми пацієнта при захворюваннях сечовидільної системи: біль, набряки, розлади сечовиділення. Заходи при затримці сечі. Допомога пацієнту з приводу нетримання сечі та при сечовиділенні в ліжку, застосування сечоприймачів. Спостереження та догляд за пацієнтами в нефроурології. Визначення добового діурезу та водного балансу. Дієтичний стіл №7.

2.     Катетеризація та промивання сечового міхура, показання і протипоказання, можливі ускладнення. Види катетерів. Особливості застосування катетерів у чоловіків та жінок. Право пацієнта на інформацію та конфіденційність. Необхідність одержання згоди на процедуру.

3.     Проблеми пацієнта при захворюваннях сечовидільної системи: біль, набряки, розлади сечовиділення. Заходи при затримці сечі. Допомога пацієнту з приводу нетримання сечі та при сечовиділенні в ліжку, застосування сечоприймачів. Дієтичний стіл № 7.

4.     Катетеризація сечового міхура, показання і протипоказання, можливі ускладнення. Види катетерів. Особливості застосування катетерів у чоловіків та жінок. Право пацієнта на інформацію та конфіденційність, необхідність одержання згоди на процедуру. Спостереження за пацієнтом під час та після процедури.

5.     Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.

Шлункове та дуоденальне зондування

1.     Підготовка пацієнта, необхідного оснащення; техніка шлункового зондування фракційним методом. Застосування ентеральних та парентеральних подразників. Базальна та максимальна секреція. Взяття шлункового вмісту та скерування його в лабораторію. Спостереження за пацієнтом під час зондування. Сучасні методи дослідження кислотності шлункового соку (внутрішньошлункова рН-метрія). Беззондові методи дослідження шлункового вмісту.

2.     Показання, підготовка пацієнта, інструментів до дуоденального зондування. Особливості три- і п’ятифазного методу взяття жовчі для дослідження. Спостереження та догляд за пацієнтом під час зондування. Беззондове дуоденальне зондування (тюбаж).

3.     Підготовка пацієнта, необхідного оснащення. Техніка шлункового зондування фракційним методом. Застосування ентеральних та парентеральних подразників. Базальна та максимальна секреція. Взяття шлункового вмісту та скерування його в лабораторію. Спостереження за пацієнтом під час зондування. Сучасні методи дослідження кислотності шлункового соку (рН-метричний).

4.     Підготовка пацієнта, інструментів. Техніка дуоденального зондування. Три- та п’ятифазний метод взяття жовчі та скерування її в лабораторію для дослідження. Спостереження та догляд за пацієнтом під час зондування. Беззондове дуоденальне зондування /тюбаж/.

Участь медичної сестри в лабораторних методах дослідження

1.           Характеристика основних лабораторних методів дослідження. Підготовка пацієнтів, оснащення та забір матеріалу для лабораторного дослідження. Вимоги до досліджуваного матеріалу.

2.           Збирання харкотиння для загального та бактеріологічного дослідження. Мазок із зіву та носа, мета дослідження.

3.           Взяття крові для біохімічного та бактеріологічного дослідження.

4.           Збирання блювотних мас та промивних вод шлунка для дослідження.

5.           Збирання сечі для загального, бактеріологічного дослідження, визначення цукру, амілази, за методами Зимницького, Нечипоренка.

6.           Взяття калу для загального, бактеріологічного дослідження, на приховану кров, яйця гельмінтів.

7.           Виписування скерування в лабораторію на всі види досліджень.

8.           Характеристика основних лабораторних методів дослідження. Підготовка пацієнтів, оснащення та взяття матеріалу для лабораторного дослідження. Вимоги до досліджуваного матеріалу. Виписування скерування в лабораторію на всі види досліджень.

9.           Збирання харкотиння для загального та бактеріологічного дослідження. Мазок із зіву та носа, мета дослідження.

10.      Взяття крові для біохімічного та бактеріологічного дослідження.

11.      Збирання блювотних мас та промивних вод шлунка для дослідження.

12.      Дослідження шлункового та дуоденального вмісту.

13.      Збирання сечі для загального, бактеріологічного дослідження, визначення цукру, амілази, за Зимницьким, Нечипоренко.

14.      Взяття калу для загального, бактеріологічного дослідження, на приховану кров, яйця гельмінтів.

Участь медичної сестри в рентгенологічних методах обстеження

1.     Підготовка пацієнтів та участь медичної сестри в рентгенологічному обстеженні бронхів, шлунка, кишок, жовчовивідних та сечовивідних шляхів. Застосування контрастних речовин, проведення проб на чутливість. Спостереження за пацієнтами. Підготовка пацієнтів до ультразвукових досліджень.

2.     Підготовка пацієнтів та участь медичної сестри в рентгенологічному обстеженні бронхів, шлунка, кишок, жовчовивідних та сечовивідних шляхів. Застосування контрастних речовин, проведення проб на чутливість. Спостереження та догляд за пацієнтами під час та після дослідження.

Участь медичної сестри в інструментальних методах обстеження

1.     Підготовка пацієнтів та участь медичної сестри в ендоскопічному обстеженні: бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, цистоскопії. Спостереження за пацієнтами під час та після обстеження.

2.     Підготовка пацієнтів, оснащення та участь медичної сестри в проведенні пункцій: плевральної, абдомінальної, люмбальної. Показання та протипоказання до проведення пункцій. Спостереження та догляд за пацієнтами під час та після проведення пункцій.

3.     Підготовка пацієнтів та участь медичної сестри в ендоскопічному обстеженні: бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, цистоскопії. Спостереження за пацієнтами під час та після обстеження.

4.     Підготовка пацієнтів до ультразвукового обстеження пацієнтів.

5.     Підготовка пацієнтів, оснащення та участь медичної сестри в проведенні пункцій: плевральної, абдомінальної, люмбальної. Показання та протипоказання до проведення пункцій. Спостереження та догляд за пацієнтами під час та після проведення пункцій.

Людські потреби. Медсестринські моделі та процес

Ієрархія людських потреб за А. Маслоу

1.     Поняття про людські потреби, їх класифікація. Задоволення людських потреб — основа медсестринських моделей. П’ять ступенів ієрархії потреб за А. Маслоу: фізіологічні, потреба в безпеці, соціальні потреби, потреби в самоповазі та повазі від оточуючих, самовираження.  Характеристика життєвоважливих потреб.

2.     Індивід, родина, суспільство як об’єкти медсестринського догляду. Визначення здоров’я. Оволодіння навичками визначення потреб здорових людей та хворих залежно від патології. Роль медичної сестри в задоволенні фізіологічних потреб пацієнтів, потреб  у безпеці та психологічних.

Медсестринські моделі

1.     Основні поняття та положення медсестринських моделей. Історія зародження медсестринський моделей. Медсестринські моделі — теоретична основа медсестринського догляду. Проведення порівняльної характеристики різних моделей медсестринства та застосування їх у практичній діяльності медичної сестри.

2.     Флоренс Найтінгейл — основоположник моделей медсестринства. Видатні теоретики та практики медсестринства: Доротея Орем, Марта Роджерс, Каліста Рой, Бетсі Ньюмен, Д. Джонсон, Мойра Левайн. Основні концепції моделей, порівняння з медичною (лікарською) моделлю.

3.     Медсестринська модель Вірджінії Хендерсон як основа медсестринського процесу для країн реформаційного періоду. Застосування моделі В. Хендерсон в практичній діяльності медичної сестри.

4.     Удосконалена модель здоров’я Мойри Аллен, основні положення моделі. Загальні концепції теорії: сім’я, особа, здоров’я, середовище, медсестринство, їхній взаємовплив. Роль медичної сестри в догляді за пацієнтом згідно з моделлю Мойри Аллен. Кризові життєві ситуації, роль медичної сестри в допомозі пацієнту в подоланні кризових ситуацій.

Медсестринський процес

1.           Поняття про медсестринський процес, загальна характеристика його. Необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту та практику. Визначення медсестринського процесу, його завдання, загальна характеристика. П’ять етапів медсестринського процесу.

2.           Перший етап — медсестринське обстеження пацієнта. Джерела інформації: сам пацієнт, члени його родини, оточення, члени медичної бригади. Медична документація.  Напрями збирання інформації: фізіологічні дані, психологічні, соціальні та ін.  Дві фази першого етапу: збирання інформації та синтез даних.

3.           Методи обстеження пацієнта. Суб’єктивне обстеження: опитування, спостереження, скарги, проблеми, анамнез життя, захворювання, умови проживання та праці, шкідливі звички. Об’єктивне обстеження: зовнішній вигляд. Положення в ліжку, колір та вологість шкіри та слизових оболонок, зовнішній огляд, пальпація, проведення антропометрії, термометрії, дослідження пульсу, дихання, артеріального тиску, виявлення набряків.

4.           Обстеження та визначення стану здоров’я пацієнта.  Заповнення документації. Міжособове спілкування. Принципи та навички спілкування. Чотири етапи (фази) взаємин. Принципи інтерв’ювання. Сфери спілкування. Концепція особистості. Спілкування з пацієнтами та його родичами на етапах медсестринського процесу. Довірливі, відверті відносини — гарантія успішного догляду.

5.           Другий етап медсестринського процесу: медсестринська діагностика. Медсестринський діагноз — діагностування людських реакцій на існуючі та потенційні проблеми здоров’я. Види проблем пацієнта: дійсні, потенційні та супутні; пріоритетні та другорядні; анатомічні, фізіологічні, психологічні, соціальні. Встановлення пріоритетності проблем.

6.           Історична  еволюція медсестринського діагнозу. Відмінність лікарських та медсестринських діагнозів. Таксономія медсестринських діагнозів. Медсестринські діагнози Північно-Американської асоціації медичних сестер (1990 р.).

7.           Формулювання вітчизняних медсестринських діагнозів після обстеження пацієнтів з порушенням дихання, кровообігу, травлення та сечовиділення. Проблеми анатомічні, фізіологічні, психологічні, соціальні.

8.           Третій етап медсестринського процесу — складання плану медсестринських втручань на основі виявлених проблем. Чотири фази етапу планування: виявлення пріоритетів, постановка мети, визначення об’єму втручань, визначення терміну та кінцевої дати оцінки. Мета догляду короткострокова і довгострокова, погодження мети догляду з пацієнтом та його сім’єю. Медична та медсестринська документація плану догляду за пацієнтом.

9.           Четвертий етап — реалізація плану медсестринських втручань. Підготовка, медсестринські втручання, ведення документації. Типи медсестринських втручань: залежні, незалежні, взаємозалежні. Стандарти медсестринського догляду, базування на наукових принципах, узгодження з пацієнтом, індивідуалізація, конкретність.

10.      Способи та методи медсестринських втручань: допомога в задоволенні потреб пацієнта, виконання лікарських призначень, вирішення супутніх проблем, підготовка до додаткових методів обстеження, запобігання потенційним проблемам, навчання пацієнта та членів родини самодогляду та взаємодогляду.

11.      Удокументування плану догляду за пацієнтом: записи, листки лікарських призначень, записи за допомогою комп’ютера, ведення плану медсестринського догляду.

12.      П’ятий етап медсестринського процесу — оцінювання якості та корекція догляду. Безперервність процесу оцінювання. Чотири кроки процесу оцінювання: оцінювання стану здоров’я, порівняння з попередніми даними, висновки щодо прогресу пацієнта в досягненні результатів, перегляд плану догляду.

13.      Коло осіб, які оцінюють результати медсестринських втручань. Можливі результати догляду. Критерії оцінювання: спостереження за станом, відгуки пацієнта, членів родини, лікарів та інших медпрацівників, результати додаткових методів обстеження. Зіставлення досягнутих результатів з очікуваними. Показання до перегляду плану: погіршення стану, невирішені проблеми чи поява нових. Аналіз причин отриманих результатів і формулювання висновків.

14.      Значення оцінювання плану догляду для ефективності догляду.

ЛІТЕРАТУРА

 

1.     Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес. — К.: Здоров’я, 2001.

2.     Інфекційний контроль у медичних закладах: навч. посіб. / Під заг. керів. І.Я. Губенко. — Черкаси, 2007. — 44 с.

3.     Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2009.

4.     Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підручник. — К.: Медицина, 2008. — 424 с.

5.     Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи: навч. посіб. — К.: Здоров’я, 2005. — 464 с.

6.     Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. та ін. Догляд за хворими: підручник. — К.: ВСВ Медицина, 2010. — 488 с.

7.     Лісовий В.М., Ольховська Л.П., Капустник В.А. Основи медсестринства: підручник. — К.: ВСВ Медицина, 2010. — 560 с.

8.     Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання: навч. посіб. / І.Я. Губенко, О.Т. Шевченко, Л.П. Бразалій, В.Г. Апшай. — К.: Медицина, 2008. — 304 с.

9.     Пасєчко Н.В., Лемке М.О. Мазур П.Є. Основи сестринської справи: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 544 с.

10.           Савка Л.С., Разінкова Л.І., Коплик А.Ф., Коцар О.І., Аленіч О.І. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч. посіб. / За ред. Л.М. Ковальчука, О.В. Кононова. — К.: Медицина, 2009. — 480 с.

11.           Кудрявцева Т.О. Сестринський процесс: етапи, зміст, документація: навч.-метод. посіб. — К.: Здоров’я, 2001. — 96 с.

12.           Шевченко О.Т. Психологія кризових станів: навч. посіб. — К.: Здоров’я, 2005 — 120 с.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії                доц. Н.І. Рега